Правила прийому 2017 р.

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Краматорського вищого професійного училища

на 2017 рік

         

     І. Загальна частина 

1.1.Правила прийому розроблені відповідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013  № 499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355 і є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. 

 

1.2. До Краматорського ВПУ приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.


 

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до КВПУ здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

кваліфікований робітник:

на базі 9 класів (строк навчання 3 роки):

- Машиніст крана (кранівник). Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

- Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням;

Коваль на молотах і пресах. Терміст

Модельник дерев'яних моделей

- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Слюсар-ремонтник;

- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання;

- Кухар. Кондитер;   

- Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник;

на базі 11 класів (строк навчання 1,5 роки):

- Верстатник широкого профілю;

- Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник.

молодший спеціаліст (строк навчання 2 роки):

-  Автомобільний транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів);

- Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях);

- Прикладна механіка (Зварювальне виробництво);

Галузеве машинобудування (Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання);

- Дизайн (Перукарське мистецтво і декоративна косметика);

- Харчові технології (Виробництво харчової продукції).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

    

     ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Краматорського  ВПУ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Краматорського ВПУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Краматорського ВПУ на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих правил прийому, затверджуються директором КВПУ за погодженням з управлінням професійної освіти Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія Краматорського ВПУ:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками до Краматорського ВПУ бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Краматорського ВПУ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Краматорського ВПУ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманих ліцензій і сертифікатів;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- плановані обсяги прийому Краматорського ВПУ, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

 - форми та ступеневість навчання;

 - обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

 - порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до КВПУ.

2.6. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити вступні співбесіди закінчується 16 серпня 2017 року.

Вступна співбесіда:

на основі базової загальної середньої освіти:

21 серпня 2017 р. за професіями «Кухар, кондитер», «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник», «Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання»

22 серпня 2017 р. за професіями «Машиніст крана (кранівник). Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням», «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Слюсар-ремонтник»

на основі повної загальної середньої освіти:

23 серпня 2017 р. за професіями «Верстатник широкого профілю», «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник».

на основі професійно-технічної освіти:

23 серпня 2017 р. за спеціальностями «Харчові технології (Виробництво харчової продукції)», «Автомобільний транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)», «Прикладна механіка (Зварювальне виробництво)», «Галузеве машинобудування (Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання)», «Дизайн (Перукарське мистецтво та декоративна косметика)», «Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)»

2.7. Встановити режим роботи приймальної комісії

з 18.02.2017 по 27.08.2017р

будні дні – з 8-00 до 17-00

субота - з 8-00 до 12-00

вихідний – неділя.

      

     ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Краматорського ВПУ, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 8 фотокарток розміром 3 х 4 см; 

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники КВПУ пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

     

     ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Краматорського ВПУ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір у Краматорському ВПУ проводитися не пізніше ніж за два тижні до початку навчального року :

4.3. Учні Краматорського ВПУ, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Краматорському ВПУ здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності). 

Відповідно до пункту 3.4 Положення про вище професійне училище на третій ступінь  професійно – технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

    V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року  № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово до Краматорського вищого професійного училища зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

- особи, які вступають до КВПУ за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія Краматорського ВПУ приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Краматорського ВПУ за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Краматорського ВПУ здійснюється наказом директора училища, з оприлюдненням його на інформаційному стенді приймальної комісії.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Краматорського ВПУ може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Краматорського ВПУ на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

     

    VІ. Прикінцеві положення

     

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Краматорського ВПУ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Краматорське вище професійне училище може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до Краматорського ВПУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Краматорського ВПУ здійснюється Міністерством освіти і науки, Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, управлінням професійної освіти, та іншими центральними органами виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійно-технічної освіти і яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.