ПРОГРАМА фахового випробування спеціальність "Галузеве машинобудування"

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Програма розроблена для тестування абітурієнтів, які поступають у Краматорське вище професійне училище за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

Програму складено згідно зі стандартом для підготовки кваліфікованого робітника професії «Верстатник широкого профілю», код – 8211.

В розділах  програми викладені перелік знань та умінь, якими повинен володіти кваліфікований робітник.

    Повинен знати:

1.            Будову, правила підналагодження й перевірки на точність за основними позиціями свердлильних, розточувальних, токарних, фрезерних та шліфувальних верстатів різних типів.

2.            Будову і правила застосування універсальних та спеціальних пристроїв.

3.            Геометрію, правила заточування й установлення нормального і спеціального різального інструменту, виготовленого як із інструментальних сталей та оснащеного пластинами із твердого сплаву або керамічними, так і з сучасних матеріалів зі зміцненими поверхнями.

4.            Особливості застосування різців зі змінними пластинами, що не переточуються.

5.            Налаштування свердлильних верстатів на різні види робіт.

6.            Характеристику абразивного інструменту (шліфувальних кругів,  сегментів тощо).

7.            Системи допусків і посадок,  квалітети й параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

8.            Основні властивості оброблювальних матеріалів, їх маркування.

9.            Способи покращення якості оброблюваних деталей, підвищення продуктивності виробництва.

10.       Правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії, пожежної безпеки.

11.       Правила керування підйомно-транспортним устаткуванням з підлоги.

12.       Способи стропування та ув’язування вантажів для підіймання, переміщення, установлення та складування.

13.       Основні способи визначення придатності тросів та канатів.

14.       Способи економії матеріалів та електроенергії. 

15.       Елементи технічного нормування.

16.       Сучасні технологічні процеси оброблення заготовок різанням (терморізання, плазмове, лазерне оброблення, електрофізичні методи оброблення).

17.       Будову та принципову схему установок, які використовуються на базовому підприємстві.

18.       Основи ведення підприємницької діяльності.

 

Повинен уміти:

1.          Обробляти циліндричні (гладкі, ступінчаті) та торцеві поверхні.

2.          Обробляти конічні та фасонні поверхні за допомогою копіювальних пристроїв.

3.          Полірувати, притирати та доводити поверхні абразивними шкурками, порошками та пастами.

4.          Виконувати тонке точіння алмазними різцями.

5.          Нарізати зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем.

6.          Обробляти деталі зі складною установкою в 4-х кулачковому патроні, планшайбі, люнетах, косинцях.

7.          Обробляти ексцентрикові поверхні.

8.          Фрезерувати фасонні поверхні фрезами, набором фрез.

9.          Фрезерувати прямокутні та радіусні зовнішні й внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки.

10.      Фрезерувати багатогранники із застосуванням універсальних ділильних пристроїв.

11.     Фрезерувати деталі зі складною установкою на столі, косинці з вивіренням по індикатору.

12.     Виконувати багатопозиційне фрезерування та багатоперехідну обробку деталі з однією установкою.

13.     Свердлити, розсвердлювати, зенкерувати наскрізні та глухі отвори в деталях, розташованих в одній площині, по кондукторах, шаблонах, упорах та за розміткою.

14.     Нарізати різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та упор на радіально-свердлильних верстатах.

15.     Шліфувати циліндричні та конічні отвори.

16.     Підналагоджувати токарні, фрезерні, свердлильні та шліфувальні верстати.

17.     Раціонально організовувати робоче місце.

18.     Визначати послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки, необхідні для всіх видів оброблення деталей.

19.     Читати робочі креслення деталей.

20.     Користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів.

21.     Дотримуватись правил та норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

  

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 1 Технологія верстатних робіт:

 -         Значення професії верстатника широкого профілю в машинобудівній галузі;

-         Основні положення законодавства з охорони праці;

-         Суть обробки металів різанням;

-         Загальні відомості про металорізальні верстати, їх класифікація та роботи що виконуються на них;

-         Елементи режимів різання;

-         Сучасні види обробки деталей;

-         Загальні відомості про точність обробки і шорсткість поверхні;

-         Технологічне оснащення верстатів та його призначення. Способи установки заготовок;

-         Технологія чистової обробки зовнішніх циліндричних та торцевих поверхонь;

-         Обробка конічних та фасонних поверхонь;

-         Обробка деталей зі складною установкою;

-         Способи обробки циліндричних отворів;

-         Токарні верстати;

-         Обробка різьбових поверхонь різцем;

-         Оздоблювальна обробка поверхонь;

-         Основні відомості про технологічний процес;

-         Фрезерні верстати і роботи, що виконуються на них;

-         Шліфувальні верстати і роботи, що виконуються на них;

-         Свердлувальні верстати і роботи, що виконуються на них; 

-         Оснащення для металорізальних верстатів;

-         Основи теорії різання металів;

-         Технологічні процеси обробки типових деталей.

2 Охорона праці

-         Правові та організаційні основи охорони праці;

-         Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Верстатник широкого профілю». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці;

-         Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва;

-         Основи електробезпеки;

-         Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди;

-         Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

3  Матеріалознавство

-         Механічні та технологічні властивості металів і методи їх випробування;

-         Залізовуглецеві сплави;

-         Промислові чавуни;

-         Вуглецеві та леговані сталі;

-         Основи термічної обробки сталі;

-         Сучасні абразивні  і алмазні матеріали  та інструменти

 

4 Допуски та технічні вимірювання

-         Методи і засоби контролю гладких циліндричних з’єднань;

-         Засоби для лінійних вимірювань;

-         Допуски кутів і конусів;

-         Допуски і посадки різьбових з’єднань;

-         Допуски і посадки шпонкових і шліцьових з’єднань;

-         Засоби вимірювання зубчастих коліс

 

5 Технічне креслення

-         Прямокутне проекціювання;

-         Складні розрізи;

-         Робочі креслення деталей механічних передач;

-         Складальні креслення. Зображення з’єднань деталей на складальних кресленнях;

-         Читання і виконання креслень за професією

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ

 

Фахове випробування містить 24 тестові завдання (2 варіантів) закритого типу, що стосуються програмних питань. Максимальна кількість балів 12. Вірно надана відповідь оцінюються по 0,5 бала.

Таблиця переведення балів в оцінки за дванадцятибальною системою.

 

5 – бальна  система

12 – бальна система

Оцінювання

 

5

12

24

11

22

10

20

 

4

9

18

8

16

7

14

 

3

6

12

5

10

4

8

 

2

3

6

2

4

1

2

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. Данилевський В.В. Технология машиностроения – М.: Высшая школа, 1985 – 416с.

 2. Локтєва С.Є. Станки с программным управлением и промышленные роботы: Учебник для машиностроительных техникумов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Машиностроение, 1986. 320с.

3. Ревнівцев М.П.; Паршин Н.П. Режими різання на металообробних верстатах у машинобудуванні – Видавництво А.С.К., 2006. – 416с.

 4. Силантьєва Н.А. Техническое нормирование труда в машиностроении – М.: Машиностроение, 1990. – 256с.

 5. Стискін Г.М.; Ревнівцев М.П.; Мелещик В.А. Технологія токарної обробки – К.: Либідь, 1998. – 176с.

6. Щербаков В.П.; Шматков Є.В.; Головінов В.П.; зайчук В.О. Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю – К.: Вища школа, 2000. – 367с.

 7 Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на металлорежущих станках – М. : Машиностроение, 1974г.

8. Аршинов В.А.; Алексєєв Г.А. Різання металів та різальний інструмент. Вид. 3-є, перероб. та доповн.  Посібник для машинобудівних технікумів. М.: Машинобудування,1976.–440с.

 9. ДСТУ 2481 – 94 Метрологія.  Терміни та визначення.

10.  ДСТУ 2498 – 94 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення.