ПРОГРАМА фахового випробування спеціальність "Галузеве машинобудування"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма розроблена для тестування абітурієнтів, які поступають у Краматорське вище професійне училище за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Освітня програма: «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».

Програму складено згідно зі стандартом для підготовки кваліфікованого робітника професії «Машиніст крана (кранівник)», код – 8333.

В розділах програми викладені перелік знань та умінь, якими повинен володіти кваліфікований робітник.

 Повинен знати:

1.                  Будову кранів та механізмів, які обслуговуються, способи перероблення вантажів.

2.      Основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів, конструкцій, складальних елементів будівель і споруд.

3.      Визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом.

4.      Технічні умови та вимоги, які ставляться під час завантаження стелажів.

5.      Розташування виробничих дільниць, що обслуговуються.

6.      Електротехніку та слюсарну справу.

Повинен уміти:

1.        Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

2.        Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 м до 6 м) та інших аналогічних вантажів, встановлення виробів, вузлів та деталей на верстат; кантування секцій суден, переміщення помостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.

3.        Керувати мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м – на мостових кранах, довжиною понад 3 м –стаціонарних і козлових кранах та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

4.        Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт.

5.        Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад 1 т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів із стелажів до виробничих дільниць. Вести облік матеріальних цінностей, які складує. Керувати кранами, оснащеними радіокеруванням.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Інформаційні технології:

- Особливості використання інформаційних технологій в автоматизованих системах.

- Структура, складові та задачі роботизованої виробничої дільниці та комплексу.

- Склад та призначення напівавтоматичних систем контролю маси вантажів невідомої ваги.

- Приклади інтенсифікації виробництва при застосуванні автоматизації та роботизації виробництва під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт кранами.

- Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

2. Основи галузевої економіки і підприємництва:

- Поняття та необхідність менеджменту.

- Сучасні принципи менеджменту, вимоги до сучасного менеджера.

- Методи управління та його організаційні структури.

- Маркетинг у підприємницькій діяльності, його сутність, головна мета.

- Визначення ринку його сегментація.

- Товарна політика маркетингу.

- Знання реклами.

- Витрати виробництва: постійні та змінні.

- Собівартість продукції, шляхи її знецінення.

- Ціноутворення.

- Економічні показники діяльності.

- Поняття, види планування.

- Бізнес-план, як інструмент підприємницької діяльності, призначення, структура.

- Інновації, їх місце діяльності.

- Науково-технологічний прогрес, його форми.

- Основні напрямки сучасного НТП. Показники НТП, економічний ефект заходів НТП

3.Основи правових знань:

- Поняття та види підприємств в Україні (організаційно-правові форми).

- Господарські товариства. Мале підприємництво.

- Господарські договори. Господарсько-правова відповідальність.

- Захист економічної конкуренції.

- Антимонопольний комітет. Банкрутство. Біржі.

- Правові засади приватизації. Господарський процес.

- Цивільно-правові договори: поняття, умови та види.

- Договір купівлі-продажу. Захист прав споживачів. Договір позики. Договір дарування. Договір найму (оренди). Договір доручення. Договір комісії.

- Поняття соціального захисту. Соціальні послуги. Державні соціальні стандарти.

- Поняття та види пенсій. Статут та соціальний захист пільгових категорій громадян. Допомога у зв’язку з безробіттям.

 4.Будова вантажопідіймальних кранів:

- Основні положення теоретичної механіки.

- Допуски та технічні вимірювання.

- Механізми і деталі сучасних кранів.

- Будова вантажопідіймальних кранів.

- Прилади керування, захисту та безпеки.

-Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара.

5.Експлуатація кранів та технологія робіт:

- Правила експлуатації вантажопідіймальних кранів.

- Організація роботи вантажопідіймальними кранами.

- Пошкодження кранів.

- Технічне обслуговування та ремонт кранів.

- Безпека праці та охорона навколишнього середовища.

6.Охорона праці:

- Правові та організаційні основи охорони праці.

- Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

- Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

- Основи електробезпеки. - Основи гігієни праці. Медичні огляди

- Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

7.Електротехніка:

- Постійний струм та кола постійного струму.

- Електромагнетизм.

- Змінний струм та кола змінного струму.

- Трансформатори.

- Електричні машини змінного струму.

- Електричні машини постійного струму.

- Електричні апарати.

-Напівпровідникові прилади.

8.Технічне креслення:

- Оформлення креслень

- Геометричні побудови на кресленнях

- Прямокутні та аксонометричні проекції

- Перерізи і розрізи

- Креслення деталей

-Складальне креслення

9. Матеріалознавство:

- Загальні відомості про матеріали, що застосовуються в кранобудуванні.

- Чорні метали.

- Кольорові метали та їх сплави

- Обробка металів і сплавів. Корозія металів

- Електроізоляційні матеріали та пластмаси

- Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ

Максимальна кількість балів 12. Вірно надана відповідь оцінюються по 0,5 балу.

Таблиця переведення балів в оцінки за дванадцятибальною системою.

5 – бальна  система

12 – бальна система

Оцінювання

 

5

12

24

11

22

10

20

 

4

9

18

8

16

7

14

 

3

6

12

5

10

4

8

 

2

3

6

2

4

1

2

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1.. Справочник технолога-машиностроителя / под ред. А.Г. Косиловой, Р.К.  Мещерякова. – М. : Машиностроение,1985г. – Т. 1.

2. Справочник технолога-машиностроителя / под ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. – М. : Машиностроение,1985г. – Т. 2.

3. Ткачев, А.Г. Проектирование технологического процесса изготовления деталей машин / А.Г. Ткачев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2007г.

4. Зуев, А.А. Технология машиностроения / А.А. Зуев. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-во "Лань", 2003г.

5. Технология машиностроения. Ч. II: Проектирование технологических процессов / под ред. С.Л. Мурашкина –СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2003г.

6. Анурьев А.И. «Справочнок конструктора машиностроителя», Москва, «Машиностроение», 1980 г.

7. Завьялов С.Н. «Экономика и планирование эксплуатации и ремонта строительных машин», Москва, Стройиздат, 1979г.

8. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. Изд. 6-е. М., «Машиностроение», 1967, стр. 592

9. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин.Кох П. И. Киев, Издательское объединение «Вища школа», 1977, 352 с.

10. Косилова А. Г., Сухов М. Ф. Технология производства подъемно-транспортных машин: Учеб, пособие для машиностроительных вузов. -2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982. — 301 с., ил.

11.              Н. А. Шишков «Пособие по техническому надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов». — М.:, 1994.

12.              В. Н. Федосеев, М.М. Рунов «Пособие машинисту мостового крана». Москва «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 1984г.

13.              «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин» Харьков «Фактор» 2007г. 272с.  

14.              В. И. Федосеев «Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин» справочник, М: «Машиностроение», 1990г. – 280с.

15.              А.А. Богорад, А.Т. Загузин «Грузоподъемный кран машиностроительных предприятий»,  М. «Высшая школа», 1990г. – 271с.

16.               «Правила  устройства и безопасных   эксплуатации грузоподъемных кранов» Х.: Фактор,  2008. – 272с.