Практичний психолог

Практичний психолог: Аблашимова Поліна Ігорівна

Освіта: «Донбаський Державний Педагогічний Університет», факультет «Психології, економіки та управління»

Кваліфікація:  магістр

Практичний психолог у Краматорському ВПУ

Психолог у будь-якій сфері соціальної практики виконує специфічні функції, володіє певним рівнем розвитку професійної майстерності та відповідно розвиненою системою знань, вмінь та навичок. Психолог здійснює психолого-педагогічний супровід освітнього процесу з метою забезпечення нормального розвитку учня.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018р. №509 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за N 885/32337 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

Практичний психолог закладу бере участь в:  

Ø  освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

Ø  роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

Ø  розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

Практичний психолог закладу сприяє:

Ø  формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

Ø  профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;

Ø  формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;

Ø  попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

Ø  формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

Ø  попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;

Ø  формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

Завдання практичного психолога Краматорського ВПУ:

 - збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;

 -   сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Принципи діяльності практичного психолога:

-           науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;

-           індивідуальний підхід;

-          доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);

-           міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;

-           добровільність;

-           людиноцентризм та партнерство;

-          конфіденційність;

-          дотримання норм професійної етики.

Функції психолога у Краматорському ВПУ:

-          діагностично-прогностична – психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку;

-          організаційно-методична – визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;

-           корекційно-розвиткова – система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

-            консультативна – допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;

-           просвітницько-профілактична – поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів;

Напрями роботи:

Ø  діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

Ø  профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

Ø  корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

Ø  навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

Ø  консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

Ø  зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

Ø  просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

В цьому поточному році головною проблемою над якою працює практичний психолог Краматорського ВПУ є: «Створення сприятливого психологічного клімату в закладі та проведення просвітницької та профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, злочинності, алкоголізму, наркоманії».

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

  • Якщо ви у небезпеці
  • Якщо над вами знущаються
  • Якщо ви потребуєте допомоги
  • Якщо ви самотні у своєму стані - залишайтесь спокійними!

Не робіть своє життя самотнім!

Звертайтесь до професіоналів! Шукайте підтримку!

ТЕЛЕФОНУЙТЕ!

  • Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми – 527

·         Гаряча лінія з протидії насильству – 116-123, 0-800-500-335

  • Дитяча гаряча лінія - 116-111 (цілодобово), 0-800-500-225 (з 12.00 до 16.00)
  • Гаряча лінія з протидії булінгу – 116-000