Дуальна система навчання в КВПУ

Дуальна система навчання

у  Краматорському вищому професійному училищі

при підготовці кваліфікованих робітників

 машинобудівної галузі

   Згідно з Національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття», розділ «Професійна освіта») та Стратегією розвитку національної освіти, проект якої схвалено делегатами ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти,  виведення освіти  в нашій країні на рівень розвинутих країн світу є можливим лише за умови упровадження нових освітніх технологій, модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення навчально-виховного процесу, доступності і ефективності освіти та підготовки нового покоління робітничих кадрів до життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. При глобалізації економіки країни, посилення конкурентності, виходу підприємств України на міжнародні ринки виникає потреба в, непросто кваліфікованих робітниках, а робітниках з високим інтелектуальним потенціалом, творчими нахилами і креативним мисленням, з високою відповідальністю та самодисципліною. Основним людським ресурсом у ХХІ віці стає інтелектуальний потенціал країни, в цілому, та кожного підприємства, організації чи установи окремо. Цей ресурс грунтується на виконанні вимог  державних і міжнародних освітніх та професійних стандартів, творчому підході до їх реалізації та розвитку, напрямком оптимізації освіти, максимального задоволення освітніх потреб особистості та суспільства, диференціації професійної підготовки, вхід нашої країни до світового освітянського простору. Головним завданням сучасного професійно-технічного навчання в умовах стрімких змін, що відбуваються у світі, є підготовка кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, здатних до самореалізації, швидкого реагування до потреб ринку праці, активна участь у соціально-економічних і культурних процесах країни та світу. Тому, в останній час, помітним стає цікавість до тих освітніх технологій, моделей і інновацій, які здатні забезпечити високу якість підготовки кваліфікованих робітників та реалізації освітніх державних стандартів і програм.

   Ідеологією Краматорського вищого професійного училища є нові вимоги щодо організації процесу навчання, за яких учні накопичують і удосконалюють знання, уміння та навички, що надалі трансформуються у конкурентні переваги. Концепція професійної освіти базується на рішенні проблем якості навчання, його організації, забезпечення навчально-виробничого та виховного процесу інноваційним навчально-методичним та інформаційним матеріалом, професійними якостями педагогічного персоналу, ліквідацією бар’єрів між інженерно-педагогічними працівниками та учнями, висока корпоративна культура, стиль керівництва, демократизація управління навчальним процесом, якість та задоволення потреб у професійній освіті. Формулюючи стратегічні цілі, напрямки та інноваційні програми навчання професій, у училищі прораховуються сили та засоби реалізації і визначаються їх ключові показники та індикатори успішного рішення. Професійна освіта ХХІ віку у закладі – це, насамперед, інноваційні освітні технології у поєднанні  продуктивної співпраці з підприємствами замовниками кадрів, новаторська організація навчально-виробничого процесу, залучання до навчального процесу і активна  співпраця його учасників – педагогічних працівників, учнів та слухачів.

   Організація навчального процессу за новими, продуктивними навчальними технологіями включає:

   - запровадження інноваційних технологій, що мають високий потенціал життєздатності;

   - забезпечення навчального процесу інформаційними джерелами;

   - наявність підприємства замовника кадрів, як соціального партнера, з  високою організацією виробничого процесу, забезпеченого новітніми виробничими технологіями і обладнанням та кваліфікованими робітничими ресурсами,;

   - створення інноваційного клімату серед педпрацівників, активне їх залучання до реалізації завдань інновацій та їх високий професійно-кваліфікований рівень і творчий потенціал;

   -  наявність перспективи впровадження передових освітніх технологій;

   - потреба у кваліфікованих робітниках певних професій та перспектива подальшого працевлаштування випускників училища.

   Стратегічні можливості училища та забезпечення його стійкого розвитку в сучасних умовах потребують від робітників прагнення готовності до змін, здатності на високому професійному рівні вирішувати навчальні задачі, бути зацікавленними в підвищенні ефективності результатів своєї праці та своєї особистої кваліфікації.

   З метою реалізації завдань професійно-технічної освіти в умовах стрімкого розвитку виробництва, швидкої зміни виробничих технологій перед Краматорським вищим професійним училищем (КВПУ) постають задачі підготовки кваліфікованного робітника, що відповідає корпоративним інтересам підприємства замовника кадрів Публічного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» (ПАТ НКМЗ). Для якісної підготовки  кваліфікованих робочих необхідно успішно реалізувати навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва. Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації навчального процесу є дуальна система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів у училищі та на підприємстві. 

    

    Зміст програми за дуальною системою навчання

       Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери побуту. Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам всіх учасників цього процессу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та учнів і студентів.  Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу. Для держави – це можливість реалізувати зміст професійно-технічного навчання згідно діючого законодавства і  державних стандартів професій та, водночас, зменшити витрати на укомплектування навчальних закладів сучасним технологічним обладнанням й утримання навчального закладу. Наприклад, зменшити витрати на енергоносії професійного навчального закладу, будування, обладнання та утримання майстерень і полігонів. Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та послідуючим працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні. 

    При дуальній системі навчання перед КВПУ та підприємством замовником кадрів ПАТ НКМЗ ставиться завдання підготовки кваліфікованих робочих кадрів та молодших спеціалістів, рівень професійної компетентності яких, повинен відповідати, з одного боку, вимогам кваліфікаційної характеристики і державного  стандарту з професії, а, з другого боку, корпоративним вимогам підприємства. Перед училищем та підприємством  ставиться одна спільна задача – рівень професійної компетенції  і  підготовки молодих робочих і молодших спеціалістів не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути  направлена на особливості даного виробництва. Одним словом це можна визначити так – «… прийшов на підприємство – став і працюєш як кадровий робочий або молодший технічний персонал». Особливістю дуальної системи у КВПУ є те, що навчання учнів відбувається за  схемою: теоретичний цикл та формування первинних навичок з професії відбувається в училищі, а формування складних  та комплексних навичок –  на конкретному виробництві, або, точніше, на конкретному робочому місці виробничого цеху. Професійні знання та  досвід у учнів набуваються, розширяються та  поглиблюються під час виробничого навчання та виробничої практики. Позитивною якістю дуального навчання є ще й те, що учні під час виробничої практики зараховуються на робочі місця та  отримують відповідну заробітну платню.  Таким чином вирішується питання  інтеграції і кооперації  професійного навчального закладу та  підприємства, визначення структури і профілізації, а також моделі організації навчального процесу у Краматорському вищому  професійному училищі. 

     Досвід використання  дуальної системи навчання має наступні  переваги у порівнянні з традиційною:

•  дуальна система підготовки кваліфікованих робочих та молодших спеціалістів усуває основний недолік традиційних форм та  методів навчання  – розрив між теорією  та практикою;

•  в механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість робочого або молодшого спеціаліста, створення нової психології майбутнього  робітника;

•  навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу мотивацію отримання знань та набування професійних навичок  тому, що якість їх знань прямо пов’язана з виконанням  службових обов’язків  на робочих місцях;

•  зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;

•  професійно-технічний навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з відповідних професій; 

•  дуальна система навчання може широко використовуватись  в професійному навчанні України;

•  дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати  професійно-технічної системи країни на закупівлю та утримання дорогого виробничого обладнання. Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються виробничі технології і використовується  найновіше устаткування,  в тому числі, і при навчанні учнів;

•  позитивним моментом можна відзначити вплив на учнів робітників виробництва з  великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та  становлення молодого робочого, його орієнтацію на конкретне виробництво.

 

    Цілі дуальної системи навчання

        Впровадження дуальної системи навчання у Краматорському вищому професійному училищі будується на дослідженні передових технологій і праці новаторів виробництва підприємства, аналізі структури професійної діяльності, визначенню обсягу знань, умінь і навичок, які використовуються у роботі, забезпеченні умов, за яких майбутній робітник повинен розвиватися як особистість, виявляються їх здібності, враховуються важливі професійні якості.

    Дуальна система навчання це:

•  створення необхідних умов для досягнення нової, сучасної якості професійної освіти;

•  надання рівних можливостей і доступу до повноцінної професійної освіти різних категорій тих, хто навчається,  відповідно до їх здібностей, потреб та індивідуальних якостей;

•  розширення соціалізації  учнів через забезпечення послідовності  між загальним і професійним навчанням та більш еффективною підготовкою випускників училища  до виробничої  діяльності  та  самостійного життя.

    

    Задачі дуальної системи навчання

        Задачі дуальної системи навчання  це, по-перше, забезпечення  якісною професійною підготовкою учнів училища за обраною професією та сприяння їх максимальної адаптації до умов виробництва підприємства замовника кадрів ПАТ НКМЗ, а, по друге, науково-методичне визначення  дуальної системи навчання. З цією метою у КВПУ поставлені задачі:

•  запровадити дуальну систему навчання з професій: «верстатник, широкого профілю», «оператор верстатів з програмним керуванням», «модельник дерев’яних моделей», «коваль на молотах і пресах», «машиніст крану (кранівник)», «електрозварник»;

•  визначити загальну стратегію і тактику проведення експерименту з дуального навчання між училищем та підприємством ПАТ НКМЗ;

•  скласти  планову структуру професійного  навчання  відповідно до  даної системи;

•  здійснювати ресурсне забезпечення реалізації експерименту з впровадження  дуальної системи навчання;

•  організувати систему підвищення кваліфікації  педпрацівників училища даного напрямку, забезпечити ознайомлення учасників експерименту з діючим законодавством та його теоретичною базою;

•  доповнити зміст освітнього процесу для участі у експерименті;

•  створити умови для взаємодії учасників експерименту: Краматорського вищого професійного училища, ПАТ НКМЗ, Управління освіти  і науки  Донецької обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Донецькій області;

•  визначити  стратегію поетапного впровадження навчання за дуальною системою: 

1-й етап: інформаційний та корегуючий  – 2011-2012 н.р., 

2-й етап: формуючий та реалізуючий – 2013-2016 рр., 

3-й етап: узагальнюючий –  2016 р.

•  створити мережу взаємодії учасників експерименту з навчання за дуальною системою;

•  експериментально апробувати форму організації дуального навчання в училищі;

•  створити  інформаційно-дидактичну базу експерименту з дуального навчання.

    Узагальнюючі складові дуальної системи навчання

У проекті приймають участь:  

Краматорське вище професійне училище та Публічне акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний завод» на підставі «Угоди про спільну діяльність», що діє  терміном на п’ять років. 

 

 

 

Контролюють процес проекту: 

 - Управління освіти  і науки  Донецької обласної державної адміністрації; 

- Навчально-методичний центр у Донецькій області

    Вимоги до професійних якостей педагогічних працівників училища

    Для інноваційного процессу навчання майбутніх робітників необхідні висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання, що володіють фундаментальними професійними знаннями та інформаційно-комунікативними технологіями, педагогічними технологіями та методикою навчання, вмінням застосовувати професійний досвід у процесі навчання, оптимальним поєднанням майстерності та компетентності, організації взаємодії в процесі навчання, стратегічним та творчим мисленням, вмінням аналізувати та оцінювати навчальні ситуації, вмінням бачити перспективу та бути готовими до змін і адекватно на них реагувати.

    Вимоги до підприємства ПАТ НКМЗ:

    Наявність постійної підтримки, організації та активного впровадження дуальної системи навчального процесу у Краматорському вищому професійному училищі, залучання високваліфікованих робітників підприємства для наставництва учнів, надання високотехнологічного обладнання для навчально-виробничої діяльності у навчально-виробничому процесі, співробітництво у підвищенні кваліфікації педпрацівників училища, партнерські стосунки і соціальне партнерство, залучання училища до адресної підготовки кадрового потенціалу заводу, стимулювання дуальної системи навчання та проектування нових організаційних форм навчання персоналу з залучанням потенціалу училища.

    У якості прикладу можна навести траєкторію навчання з професій: верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням.

    

    Траєкторія навчання за дуальною системою з професії верстатник широкого профілю на базі  повної загальної середньої освіти термін навчання 3 семестри (1,5 року)

Професія: Верстатник широкого профілю

Навчання відбувається за робочим навчальним планом, що розроблений на основі Типового навчального плану та стандарту ДСПТО  8211.1._DJ.28.52-2007,   код 8211.1

Весь курс навчання розбито на 3 семестри.

Графік навчального процесу за дуальною системою:

І курс:

1 семестр: за формулою: 3(Т) – 2(Вн у майстернях);

2 семестр: за формулою: 0(Т)– 5(Вп) –  (1 день у ЦРПК);

ІІ курс:

(3 семестр): за формулою: 2(Т) – 3(Вн на виробництві) (1 день у ЦПРК);

за формулою: 0(Т) – 4(Вп) (1день у ЦПРК);за формулою: 2(Т) – 3Вн на виробництві) (1 день у ЦПРК); за формулою: 0(Т) – 4(Вп) (1день у ЦПРК)

Кваліфікація  верстатник широкого профілю  – 1курс (червень) – 2 розряд; 2 курс (червень) – 3  розряд; 3 курс – (лютий) 4 розряд  

Шифр: 

3 (Т) – теоретичні заняття на базі училища;

2 (Вн в майстернях) – виробниче навчання у майстернях училища;

5 (Вп) – виробнича практика на базі виробництва ПАТ НКМЗ;

(1 день у ЦПРК) – заняття на базі Центру підготовки робочих кадрів ПАТ НКМЗ

 

     Траєкторія навчання за дуальною системою з професії верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням на базі  базової  загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти:

термін навчання 6 семестрів (3 роки)

Професія: Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням 

Спеціальність: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. 

Навчання відбувається за робочим навчальним планом, що розроблений на основі Типового навчального плану та за стандартом ДСПТО  8211.1._DJ.28.52-2007, код 8211.1

Весь курс навчання складається з 6 семестрів.

Графік навчального процесу за дуальною системою:

І курс:

1 та 2 семестри:  за формулою: 4(Т) – 1(Вн в майстернях); 

ІІ куср:

3 та 4 семестри: за формулою: 4(Т) – 1(Вн на виробництві) (1 день у ЦПРК)

ІІІ курс:

5 та 6 семестри: за формулою – 0(Т) – 5 (Вп) (1 день у ЦПРК) 

IV курс: 

7,8, та 9 семестри за формулою: 5(Т – 0;

V курс:

10 семестр: за формулою  - 0 – 5 (Тп та Пп на виробництві)

Кваліфікація верстатник широкого профілю: 2 розряд (листопад), 3 розряд (грудень), 4 розряд (червень);

кваліфікація оператор верстатів з програмним керуванням: 2 розряд (березень)

Спеціальність: Технологія обробки матеріаів на верстатах ф автоматичних лініях

Шифр: 

3 (Т) – теоретичні заняття на базі училища;

1 (Вн в майстернях) – виробниче навчання у майстернях училища;

2 (Вн на виробництві);

5 (Вп) – виробнича практика на базі виробництва;

(1 день у ЦПРК) – заняття на базі Центру підготовки робочих кадрів ПАТ НКМЗ

(Тп та Пп на виробництві) – технологічна та переддипломна практика на виробництві

 

Додаткова інформація