План заходів на 2020 рік

5.       

Вивчення позитивного досвіду роботи інших навчальних закладів щодо запобігання та протидії корупції та розроблення заходів щодо його впровадження

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

6.       

При прийомі на роботу ознайомлювати з Антикорупційною програмою КВПУ, інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення корупційних діянь

Відділ кадрів

Систематично

7.       

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів згідно з Закону України "Про запобігання корупції", а також систематично проводити оцінку рівня практичних та теоретичних знань працівників училища, насамперед знання ними своїх функціональних обов’язків, а також нормативних актів, посадових інструкцій, що регулюють їх професійну діяльність.

Відділ кадрів

Постійно

8.       

Забезпечити прозорість здійснення державних закупівель. Розміщення в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах, передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель

Секретар

тендерної

комісії

Постійно (згідно діючого законодавства при здійсненні державних закупівель)

9.       

Опрацювання законопроектів, пов’язаних з питанням боротьби з корупцією та внесення пропозицій і зауважень до Антикорупційної програми Краматорського ВПУ

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульт

При

надходженні

10.   

Виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, розгляд на педраді, зборах трудового колективу про стан дотримання працівниками антикорупційного законодавства з метою забезпечення відкритості та прозорості в роботі училища.

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Щоквартально

11.   

Розмістити на інформаційних стендах факультетів та структурних підрозділів училища інформацію щодо можливості повідомлення керівництва про будь-які прояви корупції серед працівників училища

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж

навчального

року

12.   

Забезпечувати системний та ефективний контроль за ходом організації навчального процесу, атестації учнів, проведення дослідних робіт з метою недопущення корупційних правопорушень, або порушень пов’язаних з корупцією

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж

навчального

року

13.   

Провести роз’яснювальну роботу серед учнів, інженерно-педагогічного та адміністративно-господарського персоналу щодо відповідальності за надання неправомірної вигоди та подарунків

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Один раз на семестр

14.   

Забезпечити доведення до відома співробітників та осіб, які навчаються в училищі, інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві через внутрішні накази директора училища

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

15.   

Відповідно до вимог законодавства, забезпечити своєчасне реагування на повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, передачу необхідних матеріалів, в установленому законом порядку, спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, притягнення винних до дисциплінарної відповідальності

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Систематично

16.   

Надання інформації уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції про осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Керівники

структурних

підрозділів

Негайно при виявленні ознак корупційного правопорушення

17.   

Надання методичної та консультаційної допомоги щодо порядку заповнення електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік.

Відділ кадрів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До 01.04.2020 р. та протягом року (у разі надходження відповідних звернень)

18.   

Організувати перевірку своєчасності надання декларацій та інформування відповідних органів про осіб, що не надали їх

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, інспектор з кадрів

До 5 квітня

19.   

Вживання заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усунення, контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб училища, здійснювати заходи, щодо усунення таких ризиків

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

20.   

Здійснювати постійний контроль за станом організації роботи щодо додержання вимог Антикорупційної програми Краматорського ВПУ

Керівники структурних підрозділів та уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

21.   

Розглядати в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників училища до вчинення корупційних правопорушень. На системній основі здійснювати аналіз звернень, розглядати його на нарадах та розробляти відповідні заходи щодо усунення причин і умов, які сприяють корупційним проявам.

Директор,

уповноважений підрозділ та уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

22.   

Забезпечити функціонування постійно діючого інформаційного стенду на антикорупційну тематику в університеті

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

23.   

Організувати постійне функціонування «Скриньки довіри»

Заступник директора з НВхР, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

24.   

Розміщення Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2020 рік на офіційному веб-сайті Краматорського ВПУ

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До 01.02.

2020 р.

25.   

Аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми КВПУ, вживати додаткові заходи щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політики

Директор, заступники директора, головний бухгалтер уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

26.   

Систематично оновлювати антикорупційні матеріали на офіційному веб-сайті училища

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

27.   

Узагальнити результати проведеної антикорупційної роботи за 2020 рік

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень 2020 р.

28.   

Розробка проекту Плану заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням у Краматорському ВПУ на 2021 рік

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень 2020 р.


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Юлія Демедюк