Завдання для самостійної роботи учням груп ІV курса за період з 05.05.2014 р. по 08.05.2014 р.Група ВПМС ЗВ 13-1 "Зварювальне виробництво"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Фізичне виховання

1.      Стрибки у довжину з місця, загально фізична підготовка.

2.      Біг на середні дистанції 300-500 м.

3.      Метання м’яча.

4.      Човниковий біг.

Самостійне виконання

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Способи перекладу

Бех П.О. Англійська мова. Навчальний посібник.

Хімія

1.      Поняття про комплексні сполуки.

2.      Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

1.      Глінка Н.Л. Загальна хімія.

2.      Глінка Н.Л. Збірник задач і вправ з загальної хімії.

Вища математика

1.      Диференціальні рівняння. Основні поняття. Задача Коші.

2.      Розв’язування диференціальних рівнянь

Кручкович Г.І. Збірник задач з курсу вищої математики.

Інженерна графіка

1.      Призначення деталювання складного креслення.

2.      Деталювання креслення збірної одиниці.

3.      Виконання креслення збірної одиниці.

4.      Виконання окремих деталей. Визначення їх розмірів.

Боголюбов С.К. Креслення

Електротехніка з основами електроніки

1.      Класифікація електровимірювальних приладів.

2.   Будова та принцип роботи вимірювальних приладів.

Гружій А.М. Електротехніка з основами промислової електроніки.

Інформатика та обчислювальна техніка

Пошук інформації в Інтернеті. Служби Інтернету. Підготуватись до залікової контрольної роботи

 

Безпека життєдіяльності

1.      Поняття про сильнодіючі отруйні речовини, характеристика їх біологічної дії.

Цапка В.Г. Безпека життєдіяльності.

Матеріалознавство та термічна обробка металів

Підготуватись до комплексної контрольної роботи. Повторити матеріал.

 

Газотермічна обробка матеріалів

Техніка паяння. Випрямлення металів газовим полум’ям

І.В.Гуменюк, Обладнання і технологія газозварювальних робіт

Зварні конструкції

  1. Монтажні умови
  2. Технологічні умови

Ніколаєв Г.А. «Зварні конструкції»

Обладнання електричного зварювання плавленням

Технічне обслуговування зварювального автомату.

Л.П.Шебеко, Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки

Група ВПМС ЗВ 13-2 "Зварювальне виробництво"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Способи перекладу

Бех П.О. Англійська мова. Навчальний посібник.

Хімія

3.      Поняття про комплексні сполуки.

4.      Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

3.      Глінка Н.Л. Загальна хімія.

4.      Глінка Н.Л. Збірник задач і вправ з загальної хімії.

Вища математика

3.      Диференціальні рівняння. Основні поняття. Задача Коші.

4.      Розв’язування диференціальних рівнянь

Кручкович Г.І. Збірник задач з курсу вищої математики.

Інженерна графіка

5.      Призначення деталювання складного креслення.

6.      Деталювання креслення збірної одиниці.

7.      Виконання креслення збірної одиниці.

Боголюбов С.К. Креслення

Інформатика та обчислювальна техніка

Створення креслень в програмах графіки

Самостійне виконання

Безпека життєдіяльності

2.      Поняття про сильнодіючі отруйні речовини, характеристика їх біологічної дії.

3.      Забруднення біосфери об’єктами промисловості.

4.      Заходи утилізації відходів, що утворюються при проведенні контрольних робіт.

5.      Організація безпечної діяльності. Забезпечення комфортних умов праці.

Цапка В.Г. Безпека життєдіяльності.

Технологічні основи зварювання плавленням

Технологія зварювання різнорідних та двошарових сталей

С.І.Думов, Технологияэелектрической сварики плавлением, 1987, стр. 339-354

Зварні конструкції

Монтажні умови. Технологічні умови. Підготувати до контрольної роботи

Г.А.Ніколаєв, Зварні конструкції

Група ВПМС ОМ 13-1 "Технологiя обробки матеріалів на верстатах i автоматичних лiнiях"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

Способи перекладу: літературний, вербальний, машинний, рядковий

Г.Н.Левицька, Переклад текстів різних стилів., Юніверс, 1994

Фізичне виховання

Біг на середні дистанції. Метання гранати. Човниковий біг. Крос.

Самостійне виконання

Вища математика

Диференціальні рівняння. Основні поняття. Задача Коші. Розв’язування диференціальних рівнянь

Г.І. Кручкович, Збірник задач з курсу вищої математики

Хімія

Зміщення іонних рівноваг.

Гідроліз солей

Н.Л.Глінка, Загальна хімія

І.Г.Хомченко, Загальна хімія

Інформатика та обчислювальна техніка

Повторити ворд, підготуватись до заліку. Основи роботи в Excel

 

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Місцеві види, додаткові види

С.К.Боголюбов, Черчение

Основи обробки матеріалів та інструмент

Процес протягування, область застосування. Переваги і недоліки процесу протягування. Типи протяжок. Елементи і геометрія зубапротяжки

Г.Г.Иноземцев, Проектирование металорежущих инструментов

Металорізальні верстати та автоматичні лінії

Токарні автомати. Наладка кінематичних ланцюгів. Конструкція та принципи роботи револьверної головки.

 

Н.Н. Чернов, «Метоллорежущие станки»

Технологія машинобудування

Пристосування застосовані для обробки зубчастих коліс.

Питання охорони праці при обробки зубів

В.В. Данилевський, Технология машиностроения

Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК

Програмування циклів. Програмування різьби.

Складання фрагменту керуючої програми

Г.М. Скискин, Токарные станки с оперативным программным управлением

Економіка, організація та планування виробництва

Принцип організації виробничого процесу.

С.Ф. Покропивний, Економіка підприємства

Безпека життєдіяльності

Поняття про сильнодіючи отруйні речовини, характеристика їх біологічних дій. Забруднення біосфери об’єктами промисловості.

Основні завдання цивільної оборони. Організація захисту населення у надзвичайних ситуаціях.

В.Г.Цапка, Безпека життєдіяльності.

Група ВПМС ОМ 13-2 "Технологiя обробки матеріалів на верстатах i автоматичних лiнiях"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

Переклад текстів різних стилів. Переклад будь-якого технічного тексту

Переклад текстів різних стилів. Левицька Г.Н., Юніверс, 1994

Фізичне виховання

Біг на короткі дистанції. Стрибки в довжину з місця. Біг на середні дистанції. Крос.

Самостійне виконання

Вища математика

Диференціальні рівняння. Основні поняття. Задача Коші. Розв’язування диференціальних рівнянь

Г.І. Кручкович, Збірник задач з курсу вищої математики

Хімія

Складання рівнянь гідролізу солей. Підготуватись до контрольної роботи

Н.Л.Глінка, Задачі і вправи з загальної хімії

Технологiя конструкцiйних матерiалів

Суть газової зварки і різки металів. Технологія пайки металів. Основні види браку.

Кузьмин Б.А., Технологія металів та конструкційні матеріали

Інформатика та обчислювальна техніка

Підготуватись до залікової контрольної роботи

 

Технічна механіка

Підшипники ковзання та кочіння. Класифікація з’єднань

А.Н.Аркуша, Техническая механика

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Місцеві види, додаткові види

С.К.Боголюбов, Черчение

Основи обробки матеріалів та інструмент

Процес протягування, область застосування. Переваги і недоліки процесу протягування. Типи протяжок. Елементи і геометрія зубапротяжки

Иноземцев Г.Г., Проектирование металорежущих инструментов

Технологія машинобудування

Типові технологічні процеси виготовлення зубчастих коліс.

Нормування зуборізальних робіт. Аналіз формул для розрахунку основного часу для різних видів зуборізних робіт

В.В. Данилевський, Технология машиностроения

Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК

Розробка керуючої програми для ОСУ «Електроніка НЦ-31». Загальні свідчення.

 Програмування лінійної та кругової інтерполяції.

Складання фрагменту керуючої програми.

Г.М. Скискин, Токарные станки с оперативным программным управлением

Економіка, організація та планування виробництва

Принцип організації виробничого процесу.

С.Ф. Покропивний, Економіка підприємства

Група ВПМС ТХ 13-1 "Виробництво харчової продукції"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Економічна теорія

Загальна характеристика підприємницької діяльності

Ажнюк М.О. Основи економічної теорії.

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

 Мовленнєвий етикет

Бех П.О. Англійська мова. Навчальний посібник.

Фізичне виховання

1. Стрибки у довжину з місця.

2. Біг на короткі дистанції.

Загальна фізична підготовка.

Самостійне виконання

Фізична і колоїдна хімія

Порошки, суспензії, пасти. Аерозолі, тумани, дими.

Лукьянов А.Б. Физична та коллоїдна хімія

Аналітична хімія

1. Аналіз суміші аніонів ІІІ

    групи.

2. Систематичний аналіз

    суміші аніонів.

Барсукова З. А. Аналітична хімія

Біохімія

Вітаміни: загальна характеристика, класифікація. Види авітамінозів.

Гунський Ю.І. Біологічна хімія.

Мікробіологія та фізіологія

1.      Харчові речовини та їх  роль у життєдіяльності організму людини. Вітаміни. Методи збереження вітамінів.

2.      Витрати енергії людьми різних професій.

Малигіна В.Д. Мікробіологія та фізіологія харчування

Процеси та апарати харчових виробництв

1.      Класифікація процесів масообміну.

2.      Процеси сорбції. Процес абсорбції, апаратне забезпечення процесу.

Поперечний А.М. Процеси і апарати харчових виробництв.

Технічне креслення

  1. Малювання інтер’єру.
  2. Малювання фруктів.

Боголюбов С.К. Креслення

Комп´ютерна техніка

Основи роботи в Excel

 

Вища математика

Поняття первісної функції і невизначеного інтегралу. Властивості.

Кручкович Г.І. Збірник задач з курсу вищої математики.

Технологія виробництва кулінарної продукції

1.      Змінювання вітамінів   при механічній обробці.

2.      Змінювання вітамінів при тепловій обробці.

 

1. Плахот ін В.Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв.

2. Ростовський В.С. Теоретичні основи технології ГХ.

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

1.      Організація обслуговування студентів ВНЗ.

2.      Організація обслуговування учнів ЗОШ

Мостовий І.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Товарознавство харчових продуктів

1.      Алкоголь вироби. Класифікація. Горілка. Коньяк.

2.      Виноградні та плодові вина.

Сирохман І.В. Товарознавство харчових товарів.

Устаткування закладів ресторанного господарства

Класифікація фасонно-пакувальних апаратів. Правила безпеки при користуванні.

Відомості про теплове обладнання.

Л.Я. Старовойт, Устаткування підприємств громадського харчування

Економіка підприємств різних типів

1.      Податкова система.

2.      Основні фонди підприємства.

  1. Ажнюк М.О. Основи економічної теорії.
  2. Покропивний С.Ф. Економіка підприємств.

Група ВПМС ТХ 13-2 "Виробництво харчової продукцiї"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

1.      Граматичні відповідності та відмінності англійської та рідної мови.

2.      Способи перекладу

Бех П.О. Англійська мова. Навчальний посібник.

Фізичне виховання

1.      ЗФП

2.      Метання гранати

3.      ЗФП

4.      Крос

Самостійна виконання

Органічна хімія

1.      Тваринні та рослинні

      білки.

2.      Біотехнологія як наука.

1.      Нечаєв А.П.,     Траубенберг С.Е. Харчова хімія.

2.      Бобівник Л.Д., Руденко В.М. Органічна хімія

Фізична і колоїдна хімія

1.      Поняття про дисперсні системи.

2.      Класифікація за ступенем дисперсності: грубо дисперсні системи, колоїдні розчини.

Лапатников В.Є. Фізична та колоїдна хімія.

Біохімія

Регуляція обміну жирів. Патологія обміну ліпідів.

Гунський Ю.І. Біологічна хімія.

Мікробіологія та фізіологія

1.      Пропіоновокисле бродіння. Маслянокисле бродіння.

2.      Оцтовокисле бродіння.

Малигіна В.Д. Мікробіологія та фізіологія харчування.

Основи екології

 

 

Процеси та апарати харчових виробництв

3.      Класифікація процесів масообміну.

4.      Процеси сорбції. Процес абсорбції, апаратне забезпечення процесу.

Поперечний А.М. Процеси і апарати харчових виробництв.

Технічне креслення

  1. Малювання торту.
  2. Малювання інтер’єру.

Боголюбов С.К. Креслення

Комп´ютерна техніка

Основи роботи в Excel

 

Вища математика

Поняття первісної функції і невизначеного інтегралу. Властивості.

Кручкович Г.І. Збірник задач з курсу вищої математики.

Технологія виробництва кулінарної продукції

3.      Змінювання вітамінів   при механічній обробці.

4.      Змінювання вітамінів при тепловій обробці.

 

1. Плахот ін В.Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв.

2. Ростовський В.С. Теоретичні основи технології ГХ.

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

3.      Організація обслуговування студентів ВНЗ.

4.      Організація обслуговування учнів ЗОШ

Мостовий І.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Товарознавство харчових продуктів

3.      Алкоголь вироби. Класифікація. Горілка. Коньяк.

4.      Виноградні та плодові вина.

Сирохман І.В. Товарознавство харчових товарів.

Устаткування закладів ресторанного господарства

Класифікація фасонно-пакувальних апаратів. Правила безпеки при користуванні.

Відомості про теплове обладнання.

Л.Я. Старовойт, Устаткування підприємств громадського харчування

Економіка підприємств різних типів

1.      Знос основних фондів.

2.      Показники ефективності використання основних фондів.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємств.

Група ВПМС ІМ 14-1 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Культурологія

Культура Київської Русі.

Закович М.М. Українська та зарубіжна культура

Українська мова ( за профспрямуванням)

1.      Особливості використання прикметників у діловому мовленню.

2.      Утворення та вживання присвійних прикметників.  Витяг з протоколу.

Шевчук С.В. Ділова українська мова

Економічна теорія

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

Ажнюк М.О. Основи економічної теорії

Основи правознавства

Кримінальна відповідальність та види покарань за кримінальним законодавством. Співучасть у вчиненні злочину.

Копейчиков В.В. Правознавство

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1.      Модальні дієслова. Часові форми модальних дієслів.

2.      Видо-часові форми теперішнього часу дієслів.

Бех П.О. Англійська мова. Навчальний посібник.

Вища математика

5.      Механічний зміст похідної.

6.      Дослідження функції на опуклість та вгнутість. Точка перегину.

7.      Асимптоти кривих.

8.      Загальна схема побудови графіків функції.

Кручкович Г.І. Збірник задач з курсу вищої математики.

Технологія конструкційних матеріалів

1.      Сплави титанові. Маркування титанових сплавів.

2.      Композиційні матеріали.

3.      Вихідні матеріали для отримання чавуну.

4.      Суть отримання чавуну.

Гарнець В.М. Конструкційне матеріалознавство.

Група ВПМС ОМ 14-1 "Технологiя обробки матеріалів на верстатах i автоматичних лiнiях"

Предмет

Тема уроку

Підручник

Основи обробки матеріалів та інструмент

Типи і геометрія, конструктивні елементи стругальних різців. Визначення швидкості різання, сил потужності при струганні

П.Р. Родін, Основи проектирования режущих инструментов

Охорона праці

Зони безпеки та їх огородження. Захист від шуму, газу на виробництві.

В.В. Сазонов, Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Проекціювання пласких фігур. Перетин прямої з площиною

С.К.Боголюбов, Черчение

Українська мова ( за профспрямуванням)

1. Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ

2. Особливості використання займенників у ділових паперах

С.В. Шевчук, «Ділова українська мова»

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

Числівник. Значення та граматичні ознаки числівника.

П.О. Бех, Англійська мова, Освіта, 1992

Технічна механіка

Внутрішні сили при розтягу стиску. Напружений стан та деформація при розтягу стиску. Закон Гука

А.Н.Аркуша, Техническая механика

Основи екології

Біотехнології і екологічний моніторинг

Л.Б.Лук’янова, Онови екології

Металорізальні верстати та автоматичні лінії

1.      Універсальний консольно-фрезерний верстат. Основні механізми і рухи в верстатах.

2.      Кінематика  та налагодження верстатів.

3.      Ділильні головки, призначення та типи ділильних головок.

Н.Н. Чернов, «Метоллорежущие станки»

Загальна електротехніка з основами електроніки

1.      Змішане з’єднання елементів.

2.      Баланс потужності. Збільшення коефіцієнту потужності.

В.Є.Китаєв

«Загальна електротехніка з основами промислової електроніки»

Стр. 69-82

Технологія конструкційних матеріалів

1.      Класифікація видів термічної обробки.

2.      Дифузійна металізація призначення.

В.М. Гарнець, В.М. Коваленко

«Конструкційне матеріалознавство»

Стр. 166-180

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

1.      Система отвору і система вала.

2.      Три групи посадок. Метод розрахунку.

Н.С. Козловський

«Основи стандартизації, допуски, посадки та технічні вимірювання»

Стр. 10-16