Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Краматорському вищому професійному училищі в 2018 році

Правила прийому

до Краматорського вищого професійного училища на 2018 рік

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Провадження освітньої діяльності у Краматорському вищому професійному училищі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ№527146 від 09.09.2014 та Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу від 11.12.2015.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Краматорського вищого професійного училища відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 №1377 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 за №1396/31264.

 

 

 І. Загальні положення

Краматорське вище професійне училище (далі – Училище) оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями на основі ліцензії Міністерства освіти і науки України, акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та даних Правил прийому.

Прийом до Училища за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування передбаченими розділом IІІ цих Правил.

Організацію прийому вступників до училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджує директор училища. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Краматорського вищого професійного училища, затвердженим відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року за №1353/27798.

Директор Училища забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії училища.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Училища та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання пов’язані з прийомом до Училища, вирішуються приймальною комісією училища на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюється на веб-сайті училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.


ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

2.1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються: особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю до Училища приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.2. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня молодший спеціаліст мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою спеціальністю в училищі або іншому закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

2.3. Прийом на навчання в Училище проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей відповідного року набору.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які сформовані в училищі.

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

2.4. Особливості прийому до Училища осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.

2.5. Особливості прийому до Училища осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2018 року визначається, затвердженим наказом № 697.

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Училищі здійснюється:

- за рахунок видатків державного (регіонального) бюджету;

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в Училищі на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного (обласного) бюджету.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним (регіональним) замовленням в Училищі за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в Училищі за умови відшкодування до державного (обласного) бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного (обласного) бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю в Училищі, якщо вони:

- за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, визначених законом;

- мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

3.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного (обласного) бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

3.6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (обласного) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (обласного) бюджету, крім випадків, передбачених статтею 61 Закону України «Про вищу освіту».

 

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

4.1. Прийом на навчання до Училища здійснюється в межах ліцензійного обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

4.2. Прийом на навчання за державним (регіональним) замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Розподіл державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності Училище здійснює самостійно.

4.3. Загальний обсяг державного замовлення для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2 визначається у цих Правилах прийому.

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Порядок роботи приймальної (відбіркової) комісії Краматорського вищого професійного училища:

понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00 години;

субота з 9.00 до 14.00 години;

неділя – вихідний.

Під час проведення конкурсного відбору, формування рейтингових списків та зарахування відбіркова комісія училища працює з 8.00 до 18.00 години.

5.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Училище, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Початок прийому заяв та документів

1 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

18 серпня 2018 року

Строки проведення Училищем фахових вступних випробувань

20 серпня – 25 серпня  2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

27 серпня 2018 року

(не пізніше 12.00 години)

Терміни зарахування вступників

29 серпня 2018 року

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

6.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника,  подають заяви тільки в паперовій формі.

6.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Училища. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день іі прийняття.

6.3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації) та форми навчання.

6.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка про здобуту повну загальну середню освіту і додаток до нього;

- документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом кваліфікованого робітника), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

- сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №698 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6.6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участі у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участі у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

6.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Училища.  Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.8. Приймальна комісія Училища здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.90. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Училища протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Училища на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Училищем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6.12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

  

VIІ. Конкурсний відбір, його організація і проведення

7.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі фахових вступних випробувань;

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

7.4. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

7.5. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П2 - оцінка фахового вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою;

Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.

7.6. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

7.7. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

7.8. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів і обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках) закладів освіти. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

7.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Училищем, розглядає апеляційна комісія Училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом керівника.

7.11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

- зарахування за співбесідою;

- участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням є можливість зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення.

8.2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного (регіонального) замовлення.

8.3. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного (регіонального) замовлення.

8.4. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції  України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного (регіонального) замовлення.

8.5. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від  29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного (регіонального) замовлення.

8.6. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) до закладів освіти у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом №560 (зокрема, усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, Мінкультури, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2018 року.

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного (регіонального) замовлення.

8.7. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів освіти на території Луганської і Донецької областей та закладів освіти у структурі переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття  вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

- громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року.

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

8.8. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного (регіонального) замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8.9. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів 8.2.-8.6. цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

- діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої  участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також  дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули  (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її  проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

8.11. Можуть бути переведені на вакантні місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

- особи, батьки  яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

- особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів 8.2.-8.7. цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення.

8.12. Можуть бути переведені на вакантні місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 

ІХ. Рейтингові списки вступників рекомендованих до зарахування 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування за квотами;

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 9.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

9.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Училища.

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті Училища відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3. цього розділу.

9.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісій Училища.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Училища, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі до Училища та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного (регіонального) замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про оосвітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених цими Правилами прийому, до відбіркової комісії Училища. Подані оригінали документів зберігаються в Училищі протягом усього періоду навчання.  

10.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним (регіональним) замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІ та ХІІІ цих Правил.

 

ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, передбачених в пункті 10.1 розділу Х цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

11.2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Училища на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Училища у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.

13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

13.3. Зараховані особи, які відрахувалися за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до Училища. Документи, подані такими особами повертаються їм, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13.4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища, про що видається відповідний наказ.

13.5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2., 13.3. цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

ХІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Училища

14.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається Правилами прийому.

Приймальна комісія училища при проведенні акредитації журналістів керується положеннями Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

Необхідні вимоги до засобів масової інформації: наявність державної реєстрації, необхідна тематична спрямованість видання, тимчасова акредитація на термін, необхідний для виконання конкретного завдання редакції.

Для отримання акредитації представники засобів масової інформації подають заявки, в яких вказують: 1) повне найменування засобу масової інформації, тираж, періодичність, регіон розповсюдження, поштова та електронна адреси, номера телефонів і факсів редакції: 2) прізвище, ім'я та по-батькові журналіста(тів); 3) вид акредитації (тимчасова/постійна). Додатки: копія свідоцтва про державну реєстрацію, останній номер видання за поточний рік. Рішення про акредитацію приймається на засіданні приймальної комісії Училища у семиденний термін після подання заявки.

Права акредитованих журналістів: завчасно отримувати інформацію про заплановані засідання, паради та інші заходи; ознайомлюватися із інформаційно-довідковими матеріалами (порядок деннийпротоколи засідань тощо); бути присутніми під час відкритих засідань; користуватися необхідними технічними засобами.

Обов'язки акредитованих журналістів: дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Училища; не втручатися у хід засідання; всебічно й об'єктивно інформувати читачів, телеглядачів про хід вступної кампанії в Училищі; не використовувати свої професійні можливості з метою приховування або фальсифікації суспільно значущих відомостей, розповсюдження чуток, збирання інформації для сторонньої особи або організації, що не є засобом масової інформації; не використовувати своє право на розповсюдження інформації з метою приниження репутації Училища; дотримуватися законодавства та загальноприйнятих норм журналістської етики.

Приймальна комісія може відмовити в акредитації представникам рекламних, довідкових, комерційних засобів масової інформації, редакціям, що подали документи, які не відповідають дійсності.

14.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

14.3. Училище зобов’язано створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

14.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Училища.

14.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

14.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Училища здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

 

 

Правила прийому схвалені

на засіданні приймальної комісії

Краматорського вищого

професійного училища

Протокол № 7

«22» грудня 2017 р.

 

Правила прийому схвалені

на засіданні педагогічної ради

Краматорського вищого

професійного училища

Протокол № 9

«26» грудня 2017 р.

 

 


 

Додатки до Правил прийому

 

Таблиця 1

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні термінинавчання

Краматорське вище професійне училище

Молодший спеціаліст

Галузь знань
Спеціальність (напрям підготовки)
Спеціалізація (освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчан-ня
Вартість одного року навчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна форма навчан-ня
Денна форма навчан-ня
Денна форма навчання
13
Механічна інженерія
133
Галузеве машинобудування
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
30
1рік 10міс.
 
13
Механічна інженерія
133
Галузеве машинобудування
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
30
1рік 10міс.
 
13
Механічна інженерія
131
Прикладна механіка
Зварювальне виробництво
30
1рік 10міс.
 
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології
Виробництво харчової продукції
30
1рік 10міс.
 
27
Транспорт
274
Автомобільний транспорт
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
30
1рік 10міс.
 
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн
Перукарське мистецтво та декоративна косметика
30
1рік 10міс.

 

 

 

 


 

Таблиця 2

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Краматорське вище професійне училище

Молодший спеціаліст

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Термін навчан-ня

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Верстатник широкого профілю.

Оператор верстатів з програмним керуванням

8211

 

8211

133

Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Тестування

ІІІ,

ІV

1рік 10міс.

30

 

Машиніст крана (кранівник)

8333

133

Галузеве машинобудування

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Тестування

ІV

1рік 10міс.

15

 

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Електрозварник ручного зварювання

Електрогазозварник

Слюсар-ремонтник

7212

 

 

 

 

7212

 

 

7233

131

Прикладна механіка

Зварювальне виробництво

Тестування

ІV

1рік 10міс.

15

 

Кухар

Кондитер

Офіціант

5122

7412

5123

181

Харчові технології

Виробництво харчової продукції

Тестування

ІV

1рік 10міс.

15

 

Слюсар з ремонту автомобілів.

Електрозварник ручного зварювання

7231

 

7212

274

Автомобіль-ний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Тестування

ІV

1рік 10міс.

15

 

Перукар (перукар-модельєр).

Манікюрник.

Педикюрник

5141

5141

5141

022

Дизайн

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Творче завдання

ІV

1рік 10міс.

15

 

 

 


 

Таблиця 3

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти

Краматорське вище професійне училище

Молодший спеціаліст

133

Механічна інженерія

Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Українська мова

133

Механічна інженерія

Галузеве машинобудування

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Українська мова

131

Механічна інженерія

Прикладна механіка

Зварювальне виробництво

Українська мова

181

Виробництво та технології

Харчові технології

Виробництво харчової продукції

Українська мова

274

Транспорт

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Українська мова

022

Культура і мистецтво

Дизайн

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Українська мова

   

Таблиця 4

 

ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за
 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

 

12

200