Звіт директора за 2015-2016 навчальний рік

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КРАМАТОРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

КУПРІКОВА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА

про підсумки роботи у 2015-2016 навчальному році

станом на  01.07.2016р.

 

ЗМІСТ

 

1.             Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у Краматорському вищому професійному училищі.

2.             Підсумки навчально-виробничої діяльності.

3.             Підсумки навчально-методичної роботи.

4.             Підсумки навчально-виховної роботи.

5.             Фінансова та господарча робота.

6.             Плани на майбутнє.

Протокол загальних зборів трудового колективу Краматорського ВПУ.

 

1.     ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У КРАМАТОРСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ

 Краматорське вище професійне училище (далі – Краматорське ВПУ) є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової та повної загальної середньої освіти, спеціалістів високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій, професійно-технічне навчання, перепідготовку осіб з числа незайнятого населення; надає повну загальну середню та вищу освіту на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста.

Краматорське ВПУ поставило в якості мети підготовку професійно-компетентних, конкурентоспроможних робітників та молодших спеціалістів на основі орієнтації на загальнолюдські цінності, виховання особистості, здатної до творчої та свідомої діяльності, що вміє спілкуватися і трудитися в гармонії з собою, природою та суспільством, покликане створювати оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу учня, згуртування груп та педагогічного колективу.

Єдина навчально-виховна мета, над якою працював педагогічний колектив училища у 2015-2016 навчальному році: «Формування життєвої і професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів в умовах сучасного інформаційного простору». З метою підвищення ефективності навчання та виховання сучасного кваліфікованого робітника та  молодшого спеціаліста училище створює сучасну навчально-виховну систему, що забезпечує реалізацію потреб учнів у професійно-технічній освіті, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією, відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, позаурочну зайнятість учнів, різноманітну діяльність та спілкування за межами училища.

Основні напрями у навчально-виховній та навчально-методичній роботи

1. Організація роботи з впровадження Державних стандартів ПТО робітничих професій, за якими ведеться підготовка в училищі

2.  Розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових планів і програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти.

3. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарча та виробничо-комерційна діяльність.

4. Поширення експериментальної діяльності щодо впровадження нових форм підготовки професій.

5.  Активізація роботи з методичного забезпечення у відповідності до змісту навчання.

6.    Підвищення професійної компетенції педагогічних працівників училища.

7. Впровадження інноваційних методів навчання. Сприяння активному впровадженню інформаційно-комунікаційних методів організації навчального процесу, електронних підручників та інших електронних засобів навчання у навчальний процес училища.

Робота училища в 2015-2016 навчальному році планувалась і проводилась у відповідності з вимогами національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту» програми розвитку освіти області враховуючи специфіку та можливості навчального закладу.

2. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Відомості про контингент учнів

Державний план набору на 2015-2016 навчальний рік становив 350 осіб, фактично прийнято - 332 осіб (95,0 %) та 6 осіб понад державне замовлення за рахунок фізичних осіб. На основі повної загальної освіти прийнято 163 особи, на основі базової загальної середньої освіти – 54 осіб, на ІІІ-й ступень в групи відділення підготовки молодших спеціалістів прийнято – 115 осіб.

Контингент на 01.09.2015 року склав 784 особи, понад державне замовлення у училищі навчалися  – 10 осіб.

Залишається проблемою збереження контингенту учнів, слухачів. Причиною відрахування є зміни професійної підготовки, виїзд батьків в інші регіони та країни, зміни сімейного стану та працевлаштування. Питання комплектування, збереження контингенту учнів, слухачів заплановані і систематично розглядаються на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах. За 2015-2016 н.р. зі складу учнів відраховано 65 осіб (8,5 % від загальної кількості учнів):

 - за власним бажанням – 47 осіб (72%  - від кількості відрахованих)

 - за переводом до інших навчальних закладів – 11 осіб (17% - від кількості відрахованих)

 - за незадовільну успішність - 7 (11% - від кількості відрахованих).

Формування учнівського складу училища проводиться виходячи з потреб регіону та міста Краматорська в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу, ліцензійного обсягу прийому на навчання та відповідно Правил прийому до училища. Училище постійно проводить моніторинг попиту на професії серед підприємств і установ міста та населення.

За результатами опитування роботодавців, яке проводилось у серпні 2015 року, було опитано: працівників промисловості і транспорту – 11; перукарів – 8; кухарів (кондитерів) – 7; взагалі було опитано – 26 представників підприємств.

Діаграма 1.

Досвід співпраці опитаних роботодавців з училищем

 Можливість подальшого співробітництва і працевлаштування випускників училища:

2.2. Підсумки державних кваліфікаційних атестацій, захисту дипломних проектів, успішність учнів

Державна кваліфікаційна атестація в Краматорському ВПУ проводилася 21, 22, 23.06.2013р. відповідно до Положення  про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам і складеного графіка. Учні виконали пробні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи, дипломні проекти (на ІІІ ступені), творчі роботи - 95 робіт (31%).

Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками виробничого навчання і виробничої практики  складає:

-                     на І курсі – 93 %

-                     на ІІ курсі – 94 %

-                     на ІІІ курсі – 98%

-                     на ІV курсі – 89 %

-                     на V курсі – 95 %

Державною кваліфікаційною комісією присвоєно знижених розрядів – 9 учням.

Випуск учнів за 2015 – 2016 навчальний рік (з урахуванням зимового випуску) склав 284 осіб, з них:

-         дипломи кваліфікованих робітників отримали – 193 учня;

-         дипломи молодших спеціалістів отримали – 91 учень;

-         випущені за рівнем досягнутих знань – 8 учнів;

-         диплом з відзнакою отримали  – 37 учнів.

Таблиця 2.2.1

Якість знань учнів за професіями (спеціальностями) з ДКА

№ з/п

Професія

Якість знань, %

1

Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням

92

2

Машиніст крана(кранівник). Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

100

3

Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання

96

4

Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного зварювання

85

5

Кухар. Кондитер.

95

6

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник.

85

Таблиця 2.2.2

Результати захисту дипломних проектів та державної комплексної кваліфікаційної атестації учнів 5 курсу відділення  підготовки молодших спеціалістів

з/п

Спеціальність

Абсолютна успішність, %

Якість, %

1

Виробництво харчової продукції

100

56

2

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

100

92

3

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

100

100

4

Зварювальне виробництво

100

92

5

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

100

86

6

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

100

75

 

Учні груп 13-1, 13-2, 13-3,  13-9, 13-10, які навчаються за інтегрованими навчальними планами та мають два рівні підготовки, успішно склали Державну кваліфікаційну атестацію, здобули необхідний кваліфікаційний рівень і виявили бажання продовжити навчання, рекомендовані до вступу на ІІІ рівень навчання в групи молодших спеціалістів в кількості 75 осіб.

Професійно-практична підготовка в Краматорському ВПУ складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг. Виробнича практика учнів  проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг. З підприємствами м. Краматорська та інших міст області було укладено 227 договорів на проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики. За виконані роботи учнями під час виробничої  практики підприємства забезпечують оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок училища у встановленому порядку з метою виплати їм 50% заробітної плати за проходження виробничої практики.

Контроль за навчально-виробничим процесом ПТНЗ здійснюється за графіком, у якому визначаються терміни проведення контрольних, перевірних робіт з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів  з окремих тем робочої навчальної програми.

 

2.3. Працевлаштування випускників

Після закінчення повного курсу навчання учням училища, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію або захистили дипломний проект, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії), освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з відповідної спеціальності і видається диплом державного зразка.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.07р. № 886 «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах» адміністрацією Краматорського вищого професійного училища розроблено інноваційну модель діяльності ПТНЗ з соціальним партнером – ПАТ НКМЗ. Спільно з партнером - роботодавцем навчальний заклад розпочав проведення моніторингу рівня компетентності та професіоналізму практикантів та випускників навчального закладу. Щорічно після випуску, перед працевлаштуванням учні-випускники нашого училища проходять анкетування з метою виявлення  відповідності кваліфікаціям згідно потребам роботодавців.

Училище працевлаштовує на підприємство-замовник кадрів ПАТ НКМЗ та інші підприємства міста всіх випускників, крім тих, які подали заяви про вільне працевлаштування у зв’язку з сімейним станом, виїздом за межі області, подальшим навчанням у вищих навчальних закладах.

Таблиця 2.2.3

Склад випускників працевлаштованих та які продовжують навчання

Професія (спеціальність)

Кількість випускників

Всього

Працевлаштовані за професією навчання

Отримали можливість самостійного працевлаштування

Працевлаштувалися самостійно або не за професією навчання

Звернулися до державної служби зайнятості

Навчаються за денною формою навчання

Призвані до Збройних сил України

Інші

1. 

Верстатник широкого профілю

Оператор верстатів з програмним керуванням

26

7

-

-

17

-

2

2. 

Машиніст крана (кранівник).

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

25

10

-

-

14

-

1

3. 

Слюсар з ремонту автомобілів.

Електрозварник ручного зварювання

25

10

-

-

15

-

-

4. 

Слюсар-ремонтник.

Електрозварник ручного зварювання

27

11

-

-

13

1

2

5. 

Кухар

Кондитер

21

8

-

-

8

-

5

6. 

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник

27

7

3*

-

13

-

4

7. 

Верстатник широкого профілю

19

5

-

-

12

-

2

8. 

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник

23

13

3*

-

-

-

7

9. 

Виробництво харчової продукції

18

18

-

-

-

-

-

10.               

Зварювальне виробництво

13

8

-

-

4

-

1

11.               

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

12

11

-

-

-

-

1

12.               

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

26

26

-

-

-

-

-

13.               

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,будівельних і дорожніх машин і обладнання

14

9

-

-

3

-

2

14.               

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

8

6

-

-

-

-

2

 

Всього

284

143

6

-

98

1

26

 

2.4. Результати акредитації спеціальностей та атестації професій

 З 8 по 10 червня 2016р.  у Краматорському вищому професійному училищі з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» працювали експертні комісії.  Проаналізувавши якість підготовки учнів акредитованих спеціальностей за матеріальним, кадровим та методичним забезпеченням,  експертна комісія дійшла висновку, що освітня діяльність щодо підготовки фахівців зі спеціальностей 5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання, 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» у Краматорському вищому професійному училищі відповідає вимогам Акредитаційної комісії  і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти. Експертна комісія рекомендувала акредитувати вище зазначені спеціальності та надати право на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом  прийому 30 осіб за денною формою навчання.

Акредитаційна комісія України протоколом № 121 від 16.06.2016р. визнала акредитованими спеціальності 5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання та 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика та атестованими професії

«Коваль на молотах та пресах», «Верстатник широкого профілю», «Перукар, манікюрник», «Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного зварювання».          

  

3. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 3.1. Результати державної підсумкової атестації

Оновлення змісту професійної освіти, пошук і творче впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних освітніх технологій та методик, які забезпечують високі і стабільні результати в роботі, є основною концепцією організації навчально-методичної роботи у Краматорському вищому професійному училищі. З метою створення умов для більшої мобільності випускників на ринку праці підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за інтегрованими професіями.

Про рівень навчальних досягнень учнів у 2015-2016 навчальному році свідчать результати державної підсумкової атестації (ДПА).

Таблиця 3.1.1

Якість знань та вмінь учнів за професіями  з ДПА (%):

№ з/п

Професія

Предмет

Українська мова

Математика

Англійська мова

Історія України

1

Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням      

69,2

34,6

50,0

-

2

Машиніст крана(кранівник). Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

38,5

33,3

30,7

52,9

3

Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання

52,0

57,1

 

40,0

41,2

4

Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного зварювання                                   

51,9

50,0

 

29,6

36,8

5

Кухар. Кондитер.

80,9

66,7

52,4

-

6

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник.          

62,9

47,4

55,6

100

 

 Таблиця 3.1.2

Якість успішності учнів 5 курсу відділення підготовки молодших спеціалістів  

з/п

Спеціальність

Група

Якість успішності за циклами

І семестр

ІІ семестр

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

ОМ 14-1

ОМ 14-2

-

87,5

-

-

2

Зварювальне виробництво

ЗВ41-1

66,6

76,9

3

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

ПТМ 14-1

80,0

79,3

4

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

ПМ 14-1

77,7

72,0

5

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

ІМ 14-1

50,0

-

6

Виробництво харчової продукції

ТХ 14-1

66,6

-

Цикл математично-природничо-наукової підготовки

1

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

ОМ 14-1 ОМ 14-2

81,0

79,2

-

75,0

2

Зварювальне виробництво

ЗВ41-1

73,9

84,6

3

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

ПТМ 14-1

76,7

83,3

4

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

ПМ 14-1

92,5

61,5

5

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

ІМ 14-1

70,0

-

6

Виробництво харчової продукції

ТХ 14-1

59,7

-

Цикл професійної та практичної підготовки

1

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

ОМ 14-1 ОМ 14-2

94,9

75,0

-

84,5

2

Зварювальне виробництво

ЗВ41-1

64,3

74,7

3

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

ПТМ 14-1

76,6

79,8

4

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

ПМ 14-1

63,0

71,6

5

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

ІМ 14-1

72,1

-

6

Виробництво харчової продукції

ТХ 14-1

61,1

-

 

3.2. Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ПТНЗ методична робота у Краматорському вищому професійному училищі здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад», Статутом Краматорського ВПУ, «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична служба Краматорського ВПУ – це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників училища, їх професійної майстерності, а в кінцевому підсумку, на підвищення якості професійної освіти випускників у відповідності до потреб ринку праці.  Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор Купріков М.Г., а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з НМР Мошаніна В.М. та методисти училища Костюченко О.В. і Новікова О.В.

Методична робота у 2015-2016 навчальному році здійснювалась за колективною та індивідуальною формами роботи. Колективна робота в училищі відбувається з метою відпрацювання єдиного підходу до вирішення навчально-виховних проблем, обговорення актуальних питань та аналізу результатів педагогічної діяльності, як педагогічної роботи взагалі, так і окремих педагогічних працівників, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Вищим колегіальним органом Краматорського вищого професійного училища, який координує питання навчально-виробничої і виховної діяльності, є педагогічна рада. Робота педагогічної ради у 2015-2016 навчальному році проводилась відповідно до плану, який складений на весь навчальний рік та затверджений на першому засіданні педради. Педагогічна рада скликалась не рідше одного разу на два місяці, але в разі необхідності проводились позачергові засідання. Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює голова ради Купріков М.Г.

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 циклових (ЦК) та 4 методичні комісії (МК):

-  циклові комісії: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво», «Виробництво харчової продукції», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Підйомно-транспортні машини і обладнання»;

-   методичні комісії: природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури та захисту Вітчизни, класних керівників.

Розробка та проведення заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу, організація роботи з питань вирішення методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад, з урахуванням специфіки предмета, циклу предметів, професії, яку отримують учні, обговорення питань теорії та практики, навчання та виховання, організація обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих педагогів з даного предмета (дисципліни), професії, ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та науково-популярної літератури, програмним інформаційно-комунікаційним забезпеченням  – таким є неповний перелік справ, які виконують методичні (циклові) комісії Краматорського вищого професійного училища. Методичні (циклові) комісії під керівництвом своїх голів  проводили  засідання щомісячно згідно планів роботи комісій на 2015-2016 навчальний рік з метою реалізації завдань, які покладені на методичні комісії, а також завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік. Робота МК і ЦК проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи,конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп, про що свідчать оформлені у належному  протоколи, звіти і матеріали роботи комісій.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів, до обраної професії протягом навчального року в училищі було проведено 13 предметних тижнів та 6 тижнів професійної майстерності.

Підсумком роботи методичних і циклових комісій у 2015-2016 навчальному році став огляд-конкурс  «Краща   методична (циклова) комісія».  Журі визнало кращою у 2015-2016 навчальному році  роботу методичної комісії природничо-математичного циклу (голова Леонова О.А.), а також роботу циклової комісії «Технологія харчування» (голова Гуменна В.В.).

З метою оперативного керівництва, інформування педагогічних працівників, вивчення нормативних актів, листів, документів, окремих поточних питань і завдань в Краматорському вищому професійному училищі стало системою проведення  інструктивно-методичних нарад з усім педагогічним колективом або, у разі потреби, за підрозділами керівництвом училища.  

В училищі постійно працює методична рада, діяльність якої відбувається з метою удосконалення методичної, педагогічної та дидактичної роботи. Особлива увага приділяється проведенню експериментальної роботи з впровадження «Дуальної системи навчання професіям», удосконаленню роботи з впровадження Державних стандартів з професій та їх навчально-методичного забезпечення.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів у 2015-2016 навчальному році продовжили свою роботу школи «Молодий спеціаліст – викладач»,  «Молодий спеціаліст – майстер виробничого навчання»  та  творча лабораторія «Інноваційні технології у навчальному процесі». Для вирішення професійних проблем педагогічних працівників методична служба училища протягом навчального року надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в підготовці та проведенні відкритих заходів, експериментально-дослідної роботи, впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.  Протягом навчального року було проведено 26 відкритих уроків,  5 показових уроків для молодих спеціалістів та 2 відкритих  позакласних заходи.

З метою відповідності світовим тенденціям у прагненні бути доступними і відкритими та формування інформаційного освітнього середовища у Краматорському вищому професійному училищі постійно функціонує   веб-сайт, який  вирізняється цікавим дизайном, має фото- та відеоматеріали  про  життя закладу, містить багато корисної інформації для учнів, їх батьків та абітурієнтів. Протягом 2015-2016 навчального року здійснювалось постійне оновлення інформації.За підсумками проведеної роботи НМЦ ПТО у Донецькій області про стан функціонування сайтів ПТНЗ  встановлено, що веб-сайт Краматорського ВПУ на належному рівні  забезпечує пропагування престижності робітничих професій у суспільстві, чим сприяє покращенню профорієнтаційної роботи серед населення та визнаний одним з найкращих сайтів ПТНЗ у Донецькій області.

 3.3. Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2015-2016 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473. До складу атестаційної комісії Краматорського ВПУ увійшли: голова АК – директор училища Купріков М.Г., заступник  голови – заступник директора з НВР Шаповалова Н.О., секретар – інспектор відділу кадрів Демедюк Ю.В., заступник директора з НМР Мошаніна В.М., заступник директора з НВхР Роянова І.В., методист НМЦ ПТО – Шкаєва Н.О., методисти – Костюченко О.В. і Новікова О.В., завідуюча відділенням  підготовки молодших спеціалістів – Півень Л.В., старший майстер, голова училищної профспілки – Крамаренко Л.Г., старший майстер – Білик Н.О., головний бухгалтер – Андрієнко О.Є., викладач Рассошенко О.П.  

Атестація педпрацівників відбувалася на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи. 24 березня  2016  року  атестаційною  комісією  Краматорського вищого професійного училища були атестовані на відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії» викладачам Жижченко Н.Ю., Колісник К.М., Лаушкіній Є.С., Трофимовій О.О.; кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії» викладачам Дудіну О.А., Гуменній В.В., Ревякіній С.М.; атестовані на відповідність займаній посаді та підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» викладачу Соловйовій І.А., кваліфікаційну категорію «провідний бібліотекар» Філімоненко Т.М.; атестована на відповідність займаній посаді та присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» методисту училища Костюченко О.В.; атестовані на відповідність займаній посаді та встановлено 10 тарифний розряд майстрам виробничого навчання Бурдиковій О.І., Полупану О.О.

13 квітня 2016р. рішенням атестаційної комісії департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації були атестовані педагогічні працівники Краматорського ВПУ:

Бєлікова А.І. – майстер виробничого навчання, присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»;

Долженко Т.Ю. - майстер виробничого навчання, присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»;

Ісай М.М. – викладач історії, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»;

Купріков М.Г. – директор училища, викладач спеціальних предметів, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»;

Тітаренко О.П. – викладач інформатики, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»;

Трубчанінова З.С. - майстер виробничого навчання, присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»;

Хохлова Т.М. - майстер виробничого навчання, підтверджено педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»;

Чумак Н.С. - майстер виробничого навчання, присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»;

Шаповалова Н.О. – заступник директора з НВР, викладач електротехніки, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»;

Шереметьєв Ю.А. – викладач фізичної культури, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

 3.4. Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних заходах та конкурсах

З 15 лютого по 15 квітня 2016р. НМЦ ПТО у Донецькій області проведено обласний Конкурс творчих робіт серед учнів ПТНЗ Донецької області з предмета «Матеріалознавство» («Товарознавство», «Електроматеріалознавство»). За підсумками конкурсу І місце зайняла робота учениць групи ТХ 15-1 Копиці Н., Гора В. (викладач Костюченко О.В.), ІІ місце зайняла робота учня групи ОМ 15-2 Громова Євгенія (викладач Десятниченко О.І.); ІІІ місце зайняла робота учня групи ВМП 15-2 Мостовенка Дмитра (викладач Нестюркіна К.В.).

Протягом навчального року згідно плану роботи НМЦ ПТО у Донецькій області  на базі Краматорського вищого професійного училища були проведені наступні методичні заходи:

-    19.10.2015р. семінар-практикум «Творчий портрет викладача  Ісай М.М.» з відкритим уроком;

-    25.11.2015р. семінар-практикум «Творчий портрет викладача інформатики Тітаренко О.П.» з відкритим уроком;

-   03.11.2015р. регіональний семінар-практикум «Творчий портрет майстрів виробничого навчання Долженко Т.Ю., Хохлової Т.М.» з відкритим уроком виробничого навчання та відкритим виховним заходом;

-  10.11.2015р. семінар-практикум «Творчий портрет викладача фізичної культури Краматорського ВПУ  Шереметьєва Ю.А.» з відкритим уроком;

- 03.12.2015р.   методична секція Артемівського та Краматорсько- Слов’янського методичних об’єднань   з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» (Трубчанінова З.С. виступила з доповіддю «Розвиток творчих здібностей учнів при навчанні професії»; Ковальов О.В. поділився досвідом роботи з створення методичних вказівок до виконання курсових та дипломних проектів»);

- 08.12.2015р. обласний методичний семінар-практикум педагогічних працівників машинобудівного профілю з відкритим уроком майстрів виробничого навчання Бєлікової А.І., Чумак Н.С. в умовах виробничого цеху ЦПРК  ПАТ НКМЗ. 

Також протягом навчального року Навчально-методичний центр  ПТО у Донецькій області проводив  веб-семінари, конференції, вебінари, круглі столи. Педагогічні працівники училища взяли активну участь у цих заходах.

Таблиця 2.4

з/п

Дата проведення

Назва заходу

ПІБ

Форма участі

1

17.12.2015р.

Всеукраїнська веб-конференція для викладачів  суспільних дисциплін «Компетентнісно-орієнтований підхід у вивченні суспільних дисциплін»

Ісай М.М.

Доповідь з досвіду роботи

2

25.12.2015р.

Обласний Інтернет-семінар для керівників фізичного виховання та викладачів фізичної культури ПТНЗ

Шереметьєв Ю.А.

Доповідь з досвіду роботи

3

10.02.2016р.

Обласний веб-семінар старших майстрів

Білик Н.О.

Доповідь на тему «Комплексно-методичне забезпечення ПТНЗ»

4

02.03.2016р.

Обласний веб-семінар для викладачів природничо-математичних дисциплін «Використання програми Intel® «навчання для майбутнього»

Новікова О.В.,

Леонова О.А.,

Тітаренко О.П.

Доповіді з досвіду роботи

5

30.03.2016р.

Круглий стіл для викладачів гуманітарного циклу Краматорсько-Слов’янського методичного об’єднання «Сучасний урок: діалог традицій і новаторства»

Віннік В.С.

Доповідач на тему ««Переваги й недоліки традиційного уроку при викладанні англійської мови» »

6

07.04.2016р.

Засідання творчої групи педагогічних працівників Навчальних центрів №2, № 82 при установах виконання покарань у Донецькій області з проблеми «Удосконалення комплексно-методичного забезпечення професій і предметів професійно-теоретичної підготовки»

Гуртова Ю.І., Чаплинська А.В., Нестюркіна К.В,  Синиця Т.В., Бєлікова А.І.

Поширення досвіду роботи, ознайомлення з матеріально-технічною базою слюсарної   та     токарної майстерень, з комплексно-методичним забезпеченням з професій

7

14.04.2016р.

Міжнародний науково-практичний Інтернет-семінар «Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства»

Костюченко О.В.

Стаття «Впровадження інноваційних видів лекцій у навчальний процес»

8

16.04.2016р.

Засідання регіональної методичної секції старших майстрів ПТНЗ Краматорсько-Слов’янського та Артемівського регіональних об’єднань «Шляхи вдосконалення роботи старших майстрів ПТНЗ»

Крамаренко Л.Г.

Презентація досвіду роботи старшого майстра з організації школи молодого майстра виробничого навчання

 

9

20.04.2016р.

Робота «Педагогічної майстерні»: «Формування творчих здібностей учнів, шляхом використання інноваційних  виробничих технологій навчання

Ряскова В.А.

Доповідач

10

05.05.2016р.

Обласному вебінар викладачів суспільних дисциплін за темою «Національно-патріотичне виховання на уроках суспільних дисциплін та в позаурочній роботі в світлі нових реалій та викликів сьогодення»

Дудін О.А.

Презентація роботи музейної кімнати Краматорського ВПУ

 

11

18.05.2016р.

Обласний веб-семінар методистів та завідуючих методичними кабінетами «Основні вимоги до планування роботи методичних комісій ПТНЗ»

Новікова О.В.

 

 

 

 

Костюченко О.В.

Презентація основних напрямки роботи методичних(циклових) комісій Краматорського ВПУ.

Доповідь "Планування роботи методичної комісії над єдиною методичною проблемою"

12

25.05.2016р.

Семінар викладачів-філологів Краматорсько-Слов'янського та Артемівського методичних об’єднань

Лаушкіна Є.С.

Поділилася власним досвідом роботи щодо    використання різних форм і методів для розвитку навичок спілкування

13

26.05.2016р.

Обласний веб-семінар для заступників директора ПТНЗ з навчально-виробничої та навчальної роботи «Успішне закінчення 2015-2016 навчального року. Державна кваліфікаційна атестація»

Шаповалова Н.О.

Доповіла про шляхи  підготовки дипломних проектів та їх захист учнями груп ВПУ, надала допоміжний матеріал з документального оформлення дипломних робіт

14

31.05.2016р.

Обласний семінар-практикум для професійно-технічних навчальних закладів Краматорсько-Слов’янського та Артемівського регіонів

 

Костюченко О.В.

Доповідь на тему «Впровадження інноваційних видів лекційних занять при викладанні спецдисциплін  зі   спеціальності «Технологія харчування»

Конкурси професійної майстерності є одним з ефективних способів пропаганди робітничих професій серед молоді. Також шляхом проведення міжрегіональних конкурсів професійної майстерності досягається виконання головного завдання професійно-технічної освіти та Краматорського ВПУ, яке полягає у підготовці висококваліфікованих робітників для нашого головного партнера і наставника - ПАТ НКМЗ. 23 березня 2016р. у обласному етапі Конкурсу професійної майстерності за професією «Електрогазозварник» Скрябін Данило учень групи ВМП 13-4  зайняв почесне ІІ місце.

30 березня 2016р. на базі  Краматорського вищого професійного училища відбувся II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів за професією «Верстатник широкого профілю». За підсумками конкурсу  I місце посів Перепелиця Михайло, учень групи ВМП 13-1.З 16 по 20 травня 2016р. Перепелиця Михайло представляв Донецьку область на Всеукраїнському Конкурсі професійної майстерності серед учнів за професією «Верстатник широкого профілю» у м. Дніпрі, де показав високі результати підготовки.

У листопаді 2015р. учень групи ІМ 15-1 Озерний О. під керівництвом викладача Ковальова О.В. виступив з доповіддю на тему «Обладнання дизельних двигунів газобалонним обладнанням – це реальність» на ІІІ Науково-практичній конференції  «Авіаційна наземна техніка: досвід використання та плани на майбутнє» та учень групи ВМП 15-4 Саукин Єгор (викладач Дудін О.А.) взяв участь у обласному конкурсі творчих робіт серед учнів ПТНЗ «Мої права».

На виконання листа НМЦ ПТО у  Донецькій області №424 від 04.04.2016р., з нагоди Всесвітнього дня авіації та космонавтики та 55-ї річниці польоту першої людини у космос у Краматорському ВПУ був проведений ряд заходів: вікторина «Знавці Всесвіту», яку підготувала та провела з учнями І курсу викладач фізики Леонова О.А.; тематична лінійка «55-річчя космонавтики та авіації» (підготувала викладач Бережнова С.І.); конкурс плакатів, малюнків та рефератів, у якому взяли участь учні всіх курсів.

З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення науково – методичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників у методичному центрі Краматорського вищого професійного училища протягом навчального року проводились традиційні педагогічні читання, на яких 18 педагогічних працівників училища поділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами.

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Донецькій області були розглянуті та схвалені методичні розробки педагогічних працівників училища: Новікової О.В., Костюченко О.В,  Ревякіної С.М.,  Гуменної В.В., Півень Л.В., Ісай М.М. (протокол №3 від 06.10.2015р.); Пузан Н.І., Костюченко О.В.,  Півень  Л.В., Тітаренко О.П. (протокол №4 від 23.11.2015р.); Купрікова М.Г., Шаповалової  Н.О., Новікової О.В. (протокол №1 від 23.02.2016р.).

З метою практичного впровадження  Туринського процесу та якісної підготовки регіонального звіту в рамках передбаченої сумісної роботи Навчально-методичного центру, департаменту освіти і науки з професійно-технічними навчальними закладами області 10 травня 2016 року методисти училища Новікова  О.В. і Костюченко О.В. надали до НМЦ ПТО у Донецькій області змістовну інформацію, яка   містила   обґрунтування перспектив розвитку ПОН, принципів та напрямів роботи ПТНЗ з основного питання «Внутрішня результативність та ефективність системи професійної освіти та навчання (ПОН)».

На виконання листа НМЦ ПТО у Донецькій області від 10.05.2016р. №449 «Про віртуальний Інтернет-семінар викладачів предметів «Креслення», «Читання креслень» підготували та надіслали на електронну адресу  НМЦ ПТО матеріали з досвіду роботи з використанням новітніх педагогічних технологій викладачі Гуртова Ю.І, Нестюркіна К.В.,  Буряк Н.О., Чаплинська А.В.

З метою розповсюдження досвіду роботи, популяризації духовних та моральних надбань викладач зарубіжної літератури Трофимова О.О. надіслала власні методичні розробки для участі у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок», ініційований  Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України у співробітництві із Українським фондом культури та іншими організаціями та установами. Директор училища Купріков М.Г., викладачі Дудін О.А., Громова О.Г., Касьянова Н.В., Колісник К.М., надіслали до НМЦ ПТО у Донецькій області статті та творчі роботи для розміщення у спецвипуску журналу ПТО.

Колектив Краматорського  ВПУ взяв активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнського фестивалю ковальського мистецтва «Ковальські сурми», який відбувся  27-28 травня 2016 р. в місті Краматорську на площі Миру.Учні - випускники, які працюють  на ПАТ НКМЗ взяли участь у майстер-класах з найкращими ковалями України. Також на цьому заході Краматорське ВПУ презентувало роботи,  зроблені на уроках виробничого навчання в майстернях ковалів та заняттях гуртка «Вмілець».  

З метою удосконалення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду, інноваційних форм і методів навчання, стимулювання творчого зростання педагогів у Краматорському ВПУ протягом 2015-2016 навчального року був проведений конкурс «Кращий працівник 2016 року». У конкурсі взяли участь всі бажаючі викладачі та майстри виробничого навчання.
Журі визначило переможців: у номінації «Кращий викладач» І місце посіла викладач Ісай  М.М., у номінації «Кращий майстер виробничого навчання» - Тімченко  Т.М.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання і викладачів спецдисциплін створюються умови для стажування, для чого з підприємствами міста укладаються угоди, за якими надається можливість пройти стажування за новітніми технологіями. Так, у 2015-2016 навчальному  році на ПАТ НКМЗ стажування пройшли 16 майстрів виробничого навчання. Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. У 2015-2016 навчальному році пройшли підвищення кваліфікації 9 викладачів, 3 майстра виробничого навчання, 1 заступник директора з НМР, 1 методист.

  

4. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

4.1. Система виховної роботи Краматорського ВПУ.

Виховну систему у Краматорському ВПУ ми розглядаємо як єдиний механізм, що складається із взаємопов’язаних компонентів: комплексу виховних цілей, суб’єктів виховного процесу, їхньої діяльності, спілкування, відносин, змісту і методів організації виховання, управління процесом.

Створення такої системи ґрунтується на основних принципах організації виховного процесу, що зумовлюють спільну діяльність учнів та педагогічного колективу.

Це дає змогу педагогам розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Послідовна і системна виховна робота у Краматорському вищому професійному училищі проводиться згідно Перспективного плану виховної роботи педагогічного колективу на поточний рік та згідно Плану сумісних заходів зі службами міста на поточний рік.

За планом виховної роботи у вересні 2015 року проходив Місяць з охорони дитинства, направлений на  виявлення серед учнів навчального закладу підлітків пільгової категорії. За результатами проведеної роботи було виявлено на 01.10.2015р., що у Краматорському ВПУ  навчається 784 учня, з них:

23  -

з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

48  -

з багатодітних сімей;

33  -

з малозабезпечених сімей;

5   -

з числа інвалідів;

1   -

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(посвідчення  батьків 2, 3 категорії);

20  -

переселенці із зони АТО;

83  -

напівсироти;

60  -

виховує мати-одиначка;

397 -

учні з неповних сімей;

158 -

знаходяться на диспансерному обліку;

82  -

мешкають у гуртожитку

 4.2. Соціальний захист, харчування та надання соціальної підтримки учням пільгової категорії

У всіх учнів пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками, застраховані в компанії «АСКО», двічі на рік проходять медичне обстеження.

Дітям - сиротам, які перебувають на повному державному утриманні з вересня 2015 року надана допомога:

-         на придбання навчальної літератури - 13 995грн.;

-         на первинне придбання одягу та м`якого інвентарю – 5355грн.;

-         на щорічне поповнення одягу та м`якого інвентарю – 2707грн..

Всім дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування та особам з їх числа виплачено матеріальну допомогу у розмірі 3264грн.

Всім дітям – сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування при працевлаштуванні надана матеріальна допомога у розмірі згідно чинного законодавства: у червні 2015 року – 7736грн.,у лютому 2016 року – 17896грн..

Всі учні пільгової категорії, учні, які мешкають у гуртожитку, та учні, які попали в тяжкі життєві обставини, отримали у 2015 – 2016 навчальному році матеріальну допомогу у розмірі 77620грн.

У Краматорському вищому професійному училищі функціонує їдальня на 230 посадкових місць, в якій харчуються учні пільгової категорії навчального закладу. Їдальня має всі необхідні приміщення та оснащена обладнанням та інвентарем згідно з вимогами стандартів.

Харчування всіх учнів пільгової категорії Краматорського ВПУ здійснюється за графіком перерв.

Згідно норм харчування складається двотижневе меню для одноразового та трьохразового харчування, яке погоджується санепідемстанцією.

Норма харчування для учнів, що знаходяться на повному державному утриманні з 01.09.2015р. до 31.12.2015р. становила 45,80грн., для учнів, що знаходяться під опікою – 18,32грн. З 01.01.2016р. до 01.07.2016р. норма харчування становила 51,30грн. та 20,52грн. відповідно.

За вихідні, святкові дні та за канікулярний період учні пільгової категорії отримують  харчові набори на суми згідно чинного законодавства.

Учні пільгової категорії (інваліди та малозабезпечені), що проживають у гуртожитку училища забезпечені трьохразовим харчуванням.

Контроль за виконанням чинного законодавства щодо харчування учнів ведеться адміністрацією училища та медичною сестрою з дієтичного харчування  згідно наказу навчального закладу.

Учні, що стоять на диспансерному обліку з різними формами захворювань та діти-інваліди знаходяться під постійним контролем фельдшера училища та керівників груп, своєчасно проходять медичне обстеження у міській лікарні.

 4.3. Основні напрями виховної роботи.

Перспективний план виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік враховує інтереси учнів, відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: збори учнів, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, дослідницька робота та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін.

Серед виховних напрямів у навчальному закладі сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне і громадянське виховання, спрямовані передусім на розвиток патріотизму, а саме - почуття любові до Батьківщини, свого народу, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції.

З метою розвитку національно-патріотичних почуттів у учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу в цьому навчальному році було проведено: екскурсії до музею історії м. Краматорська, а також уроки-лекції в музейній кімнаті історії училища; засідання гуртка «Життєдайне джерело» «Карпенко Карий – український драматург, основоположник нового українського театру» на честь 170-ої річниці від дня народження І.К. Карпенка-Карого, «Їх іменами названі вулиці», присвячене пам`яті видатних українських письменників, «Україна колядує, колядує вся земля»; тематичні лінійки «Моє місто – місто машинобудівників», «Наша мова – солов’їна», «В нас одна Батьківщина – наша рідна Україна», «Чорнобиль, скорбота пам`яті людської»; круглі столи «Українська держава і перспективи демократичного розвитку», «Україна – країна майбутнього», «Традиції національно-патріотичного виховання в Україні»; позакласні заходи, виховні години, просвітницькі лекції, конкурси рефератів,  фотоконкурси, виставки газет, літературні вікторини, спортивні змагання, присвячені Дню міста, Дню профтехосвіти, Дню козацтва, Дню гідності та свободи, голодомору в Україні, Дню збройних сил України, Новому року та Різдву Христову, пам`яті Т.Г. Шевченка та багато інших. В цьому навчальному році колектив училища був учасником багатьох заходів міського та обласного рівня з національного та патріотичного виховання, а саме: 147 річниця м. Краматорська, «Ярмарок професій», мітинг до Дня гідності та свободи, Дня Соборності України, пам`яті Небесної сотні, Дня народження Т.Шевченка, День Європи, День молоді та День Конституції України, молодіжний квест до Дня захисту дітей, у заходах, що проводилися в рамках проекту «Акції братання  «Із Заходу – на Схід»,  та інших.

Для педагогічного колективу Краматорського вищого професійного училища патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Виховувати почуття патріотизму ми починаємо з поваги до родини, училища, міста, рідного краю, держави. Взаємодія педагогів, батьків та учнів створює необхідні умови, за яких може розвитися активний громадянин сучасного суспільства. Нас об’єднує одна мета - виховання молодого покоління у дусі патріотизму, любові до своєї Батьківщини, збереження традиції неперервності поколінь, наповнення її новим змістом.

Яскравим святом для всього колективу нашого навчального закладу став урочистий захід, присвячений  75-їй річниці з дня заснування училища та всієї професійно-технічної освіти. Він об`єднав багато поколінь випускників, працівників і друзів нашого училища.

Краматорське вище професійне училище, складаючи свою 75-річну історію, пройшло нелегкий шлях трудової та патріотичної підготовки молоді. В серцях учнів і всього колективу училища, живе пам'ять про бойові подвиги випускників та всього нашого народу.

Традиційно в училищі до всіх свят, присвячених героїчному подвигу українського народу у Другій світовій війні проходять позаурочні заходи: тематичні лінійки, усні журнали, просвітницькі лекції, уроки мужності: «Вам, визволителі Донбасу , присвячується!», «Є пам'ять, якій не буде кінця» (71 річниця визволення України), «Мужність і відвага крізь покоління» (День захисника України) та ін.. Педагогічний колектив та учні училища в цьому навчальному році приймали участь у міському мітингу, присвяченому визволенню м. Краматорська та Донбасу від фашистів, у мітингу в пам'ять загиблих  від обстрілу міста Краматорськ 10 лютого 2015 року.

5 лютого 2016 року у Краматорському вищому професійному училищі відбувся мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки випускнику училища, Пагулічу Євгену Геннадійовичу, загиблому при виконанні військового обов'язку в зоні АТО, нагородженому Наказом Президента України орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).           

Традиційно в училищі пройшов захід до Дня виводу військ з Афганістану «Афганістан. Крізь пекло війни». Патріотичний комітет Ради самоврядування разом з командирами груп та Радою самоврядування гуртожитку прийняли участь в упорядкуванні могил воїнів - афганців, випускників училища Володимира Цимбала та Володимира Бухти та вшанували їх пам’ять покладанням квітів. Для учнів першого курсу в музейній кімнаті училища пройшли уроки-лекції біля експозиції, присвяченій афганській війні, учні училища також відвідали історичний музей м. Краматорська та мітинг біля міського пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам. Колектив училища був присутній на урочистому заході в ПК «Будівельник», отримав подяку від «Української спілки ветеранів Афганістану» за плідну співпрацю та з нагоди 27-ої річниці виводу радянських військ з Афганістану та на честь 20-ої річниці організації спілки.

У квітні-травні 2016 року учнівська молодь та педагогічний колектив прийняли участь у VII молодіжній міській акції «Пам'ять поколінь» (допомога та привітання ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги) та провели благодійну акцію в училищі «Від серця до серця» (безкоштовне обслуговування ветеранів у перукарнях училища та на дому).

Напередодні свята Перемоги, 6 травня адміністрація училища, педагогічний колектив та учні вшановували ветеранів: Хорошайло Федора Івановича - першого випускника училища, полковника у відставці та учасника бойових дій, Нікітіну Віру Григорівну – колишню співробітницю училища, в'язня війни. В усіх навчальних групах було проведено урок мужності «Вони пішли з життя, щоб жити вічно». Бібліотекарі училища Філімоненко Т.М. та Бохонок Л.М.  для учнів першого курсу провели у музейній кімнаті історії училища уроки – лекції за темою «РУ №1 у роки Великої Вітчизняної війни», у бібліотеці училища було оформлено виставку книг «Велика Вітчизняна війна очима письменників». Викладач історії  Колісник К.М. провела для учнів другого курсу урок – презентацію «Україна в роки Другої світової війни», для учнів четвертого курсу – урок-семінар «Рух опору в роки Другої світової війни». Викладач історії Громова О.Г. провела історичний журнал серед учнів першого курсу за темою «Героїчні подвиги жінок у роки Другої світової війни». Колектив училища 9 травня прийняв участь у покладанні квітів воїнам, загиблим в Другій світовій війні у сквері «Пам`яті» нашого міста. Учні з професії «Кухар» прийняли участь в проведенні польової кухні біля міського ПК «Будівельник».

В основу виховної системи Краматорського вищого професійного училища покладені принципи системності та послідовності, модель виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом. Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням.

Для виконання цих задач протягом 2015-2016 навчального року в училищі було проведено багато заходів:

-            учні під підпис ознайомлені з «Правилами внутрішнього розпорядку училища», «Правилами та обов’язками учнів Краматорського ВПУ»;

-            учні під підпис ознайомлені з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №136 від 08.02.2012р. «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» та зі статтями Карного кодексу України;

-            проведено тижні правових знань (жовтень, грудень);

-            інформаційно-виховні та тематичні лінійки;

-            згідно плану на рік проводились виховні години та бесіди на правову тематику;

-            згідно плану сумісних заходів проводились зустрічі з робітниками правоохоронних органів;

-            розроблені та проводяться заходи з безпеки життєдіяльності учнів на 2015-2016 навчальний рік, з профілактики та попередженню наркоманії, попередженню насилля в сімї;

-            щоквартально проводиться звірка зі службами міста по виявленню трудних підлітків.

Станом на 01.07.2016р. на обліку стоять:

- Відділ поліції

1 учень;

- ССД

-

- наркологічний диспансер

-

На внутрішньо училищному обліку стоять 4 учні. За усіма учнями закріплені педагоги-наставники, ведеться профілактична робота педпрацівниками училища та працівниками Краматорського відділу поліції.

Посилена робота керівниками груп по скороченню втрат навчального часу. Аналіз відвідування занять знаходить своє відображення в підсумкових наказах за місяць.

З ціллю профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії, скорочення втрат навчального часу, в училищі створений Штаб профілактики  правопорушень, який працює на підставі «Положення про Штаб профілактики», затвердженого директором училища Купріковим М.Г.

У Краматорському ВПУ працює психологічна служба, яка складається з психолога та соціального педагога. Впродовж року служба проводить діагностичну, корекційну та профілактичну роботу з учнями всіх курсів за планом роботи психолога та соціального педагога. Особлива увага приділяється учням з «групи ризику», учням пільгової категорії та учням, що мешкають у гуртожитку.

Впродовж 2015-2016 навчального року проводилась робота педагогічного колективу училища за планом сумісних заходів зі службами міста, а саме: працівниками Краматорського відділу поліції, ССД, відділом молоді та спорту Краматорської міської ради, Краматорським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. З ціллю забезпечення правопорядку на території гуртожитку та під час проведення масових заходів училище відвідують дільничні та оперативно-уповноважені Краматорського відділу поліції. Всі ці заходи направлені на профілактику правопорушень, прищеплення підліткам поваги до Конституції України, знання та дотримання законів, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю.

В цьому навчальному році учні нашого колективу стали членами Ліги молодих поліцейських, впродовж року вони приймали активну участь в міських заходах, організованих робітниками відділу поліції, а саме: рейд по виконанню правил дорожнього руху(пішоходів), акції «Міняю цукерку на цигарку» та «Чи знаєш ти, хто твій дільничний?», брейн – ринг «Закон є закон» серед учнівської молоді Краматорського ВПУ сумісно з працівниками Краматорського відділу поліції.

 4.4. Гурткова робота. Участь у конкурсах, обласних і міських заходах.

Значну роль для профілактики правопорушень підлітків має робота предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності, технічної, декоративно-прикладної, фото творчості та спортивних секцій. У 2015-2016 навчальному році  в училищі працює 23 гуртка та 3 спортивних секцій.

Педагогічний колектив та колектив учнів Краматорського ВПУ в цьому році отримав 3 дипломи першого ступеня та один диплом другого ступеня з різних номінацій у конкурсі технічної, декоративно-прикладної та фото творчості серед ПТНЗ м. Краматорська.

За підсумками обласного огляду - конкурсу художньої самодіяльної творчості серед ПТНЗ Донецької області колектив Краматорського вищого професійного училища зайняв І місце у ІІ турі. За результатами ІІІ туру наше училище отримало слідуючи дипломи:

Диплом І ступеню:

-                     колектив бального танцю «Грація», керівник В.В. Гуменна;

-                     вокальний ансамбль «Світанок», керівник В.В. Савицька;

-                     Сергій Бутов, Максим Загоровець (оригінальний жанр).

Диплом ІІ ступеню:

-                     ансамбль естрадного танцю «Стожари», керівник В.В. Гуменна;

-                     молодіжна організація, керівник І.В. Роянова.

Гала – концерт художньої самодіяльності відкривала музична композиція «Ми за мир!» у виконанні вокального ансамблю «Світанок» та ансамблю естрадного танцю «Стожари» Краматорського ВПУ.

У 2015-2016 навчальному році учні Краматорського ВПУ отримали багато нагород за позаурочну роботу, а саме:

-            Кальчено Микита - I місце у чемпіонаті Донецької області з греко - римської боротьби серед юнаків 1999-2000р.н. та II місце на чемпіонаті України серед юнаків того ж віку;

-            Вікторія Прут - I місце у I Відкритому обласному фестивалі української пісні серед учнів ПТНЗ;

-            Копиця Надія - I місце в обласному конкурсі відеороликів «З любов`ю до рідного краю»:

-            Антонова Аліна IIмісце на Всеукраїнському фестивалі танцю «Stardance» у м. Святогірськ, та Iмісце на фестивалі танцю «Денстугеза» у м. Краматорськ;

-            Дарина Панчишко –Iмісце на Всеукраїнському фестивалі «Мультіденс» у м. Київ.

-            Команда Краматорського ВПУ «Молодь майбутнього» отримала кубок та грамоту Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради за зайняте III місце в молодіжному міському КВЕСТі та за активну участь у розвитку молодіжного руху Донеччини серед команд вищих, професійно – навчальних закладів міста.

-            Учнівська молодь Краматорського ВПУ була нагороджена Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради за активну участь у просвітницькій акції «Здоровим бути модно – кидай палити!».

За активну участь у громадському житті міста Краматорська та Донеччини, професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики та з нагоди відзначення Дня молоді були нагороджені:

Грамотами Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради - 8 учнів училища;

Грамотами Управління у справах сім`ї та молоді Донецької облдержадміністрації – 3 учні та 1 викладач;

Грамотою Виконавчого комітету Краматорської міської ради – 1 учень.

Подяки від директора ОБЛДЮСШ отримали учні Краматорського ВПУ за особисту участь в II обласному етапі Всеукраїнської дитячо - юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що відбулася 18.06.2016р. в с. Торському Лиманського району, директор училища М.Г. Купріков отримав особисті слова щирої вдячності за навчання та виховання учнів нашого навчального закладу.

В цьому навчальному році хореографічний ансамбль «Грація» (керівник В.В. Гуменна) отримав багато подяк від організацій та закладів міста. Колектив приймав участь в концертних програмах у ПК «Будівельник», присвячених Вечору вальсу, 27-ій річниці виводу військ з Афганістану,  Дню Європи; у ПК НКМЗ в програмі «Осінь – подарунок жінкам», у весільній виставці, влаштованій організацією «Шалене свято»; у дитячому притулку Краматорської міської ради на Святі Миколая; в ЗОШ №3 на останньому дзвонику та Випускному вечорі; у програмі до Дню молоді, організованій молодіжним центром «Майбутнє». Також наші вокалісти Мілана Сторожук та Вікторія Савицька приймали участь у концертній програмі, присвяченій Дню інваліда та у програмі, присвяченій Дню Європи у ПК «Будівельник».

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.

У поточному навчальному році у Краматорському ВПУ було проведено багато заходів по формуванню здорового способу життя, а саме:

-     першість училища з футболу (прийняло участь 16 навчальних груп);

- змагання зі спортивного багатоборства, присвячені Дню Українського  козацтва (23 навчальні групи);

-  першість училища з баскетболу (8 навчальних груп);

-    першість училища з волейболу (15 навчальних груп);

У  Спартакіаді серед професійно – технічних навчальних закладів м. Краматорська з ігрових видів спорту команда нашого училища зайняла наступні місця:

Волейбол                               І місце;

Баскетбол                              І місце;

Футбол                                  І місце;

Настільний теніс                   ІV місце;

Загальнокомандне     І місце.

Команда нашого училища приймала участь у спортивних заходах міста, присвячених Дню фізичної культури і спорту, Дню міста, Дню здоров`я та Олімпійському дню.

З метою підвищення життєвого рівня учнів та заохочення їх за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності учням училища в 2015-2016 навчальному році надано премії у розмірі 154822грн..

 4.5. Формування учнівського самоврядування.

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Самоврядування – неодмінна ознака колективу. Чим досконаліше самоврядування, тим досконаліший колектив. Рада самоврядування училища  є дієвим органом в нашому училищі. Її члени мають активну життєву позицію і залучають юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи.

В цьому році учні Краматорського ВПУ прийняли активну участь у житті міста. З метою розвитку ідей благодійності, морального виховання молоді, розвитку волонтерського руху серед юнацтва, привернення їх уваги до добрих справ,  психологічна служба училища, комітет Соціального захисту учнівської ради самоврядування залучали учнів училища до участі у благодійних акціях, організованих у нашому місті. 

З 4 по 24 квітня 2016 року в нашому місті проходила XIВсеукраїнська благодійна акція «Серце до серця», направлена на збір коштів для придбання медичного обладнання для реанімаційних відділень в обласні дитячі лікарні України. За участь в цій акції головою правління Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» було винесено подяки членам учнівської ради самоврядування Олегу Озерному та Софії Головченко – Душевській.

Впродовж навчального року учениці з професії «Перукар» під керівництвом майстрів виробничого навчання з задоволенням обслуговують дітей дитячого будинку «Рощица» та дітей з дитячого притулку Краматорської міської Ради, роблять їм стрижки, а також спілкуються та граються. Також колектив училища активно співпрацює з Товариством Червоного Хреста.

Активну участь учні училища та весь колектив приймають в екологічних акціях нашого міста (акція «Дерева миру», міські суботники, прибирання закріплених за училищем територій міста), а також у ремонті училища та гуртожитку, в прибиранні та озелененні територій навколо училища та гуртожитка, збереженні майна.

Станом на 01.09.2015 року у гуртожитку Краматорського ВПУ  мешкало 82 учня. Для учнів, що мешкають у гуртожитку створені всі необхідні санітарно-гігієнічні умови: безперебійне постачання гарячої та холодної води, дотримання температурного режиму як в кімнатах, так і в місцях загального користування.  У гуртожитку обладнані кухня та кімната для прийому їжі, які оснащені холодильниками, шафами для чистого посуду, електроплитою та мікрохвильовою плитою. Також є кімната для відпочинку, кімната самопідготовки учнів, спортивна кімната та бібліотека. Працює один вихователь, який організує дозвілля учнів за планом виховної роботи гуртожитку на рік.

Вся робота у гуртожитку Краматорського вищого професійного училища проводиться відповідно до Положення про учнівський гуртожиток Краматорського ВПУ та Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку Краматорського ВПУ.

 4.6. Виховна робота з учнями, що мешкають у гуртожитку.

Дієвим органом учнівського самоврядування гуртожитку є Рада гуртожитку, яка є невід’ємною складовою виховної системи училища. Вона забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістової суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістового дозвілля.

Рада виконує свою діяльність на підставі «Положення про Раду самоврядування гуртожитку Краматорського ВПУ» і координується адміністрацією гуртожитку. Робота комітетів ведеться за планом, затвердженим на засіданні ради гуртожитку. Засідання Ради проводяться один раз на місяць, кожен комітет ради відповідає за свій напрямок роботи. Голова ради самоврядування гуртожитку здійснює загальне керівництво Радою, спрямовує її роботу, контролює роботу комітетів, співпрацює з адміністрацією училища та батьками учнів.

З метою поліпшення роботи у гуртожитку введене чергування педагогічних працівників (крім вихідних днів) з 15.30 до 22.00 годин. Черговий по гуртожитку педагогічний працівник здійснює допомогу в організації самоврядування учнів, контролює санітарний стан кімнат та побутових приміщень, контролює дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, надає допомогу вихователю в організації самопідготовки і дозвілля учнів та інше. Систематично керівники груп відвідують своїх учнів у гуртожитку, перевіряють умови проживання, санітарний стан кімнат, правила збереження продуктів, проведення дозвілля. Спільна робота керівників груп, викладачів, вихователів, адміністрації – є важливим напрямком навчально-виховного процесу в училищі.

Педагогічний колектив Краматорського вищого професійного училища працює над створенням соціально - педагогічних умов, за яких стимулюються позитивні процеси розвитку і саморозвитку особистості, згідно з прийнятими в суспільстві етичними нормами.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу підлітка та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів. Адже, кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку педагогів. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони учня.

 5. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРЧА РОБОТА

5.1. Фінансування училища

Краматорське вище професійне училище фінансується за рахунок місцевого бюджету.

В 2015 році Краматорське ВПУ профінансовано за рахунок обласного бюджету згідно затвердженого кошторису та на підставі доведених лімітних довідок в загальній сумі 12606004,00 грн. 

На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» всі педагогічні працівники, які  відпрацювали повний навчальний рік отримали до відпустки матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу. 

За ІІ півріччя 2015 року надійшло коштів за рахунок місцевого бюджету у сумі – 6870187,67 грн.

Станом на 01.07.2016р. заборгованість по заробітній платі, стипендії, соціальним виплатам дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, комунальним платежам відсутня.

 5.2. Формування спеціального фонду бюджету

Власні надходження Краматорського ВПУ, які враховуються в складі спеціального фонду діляться на 2 групи.

Перша група: плата за послуги, які  надаються Краматорським ВПУ згідно чинного законодавства. В склад першої групи входять наступні джерела надходжень:

-            плата за послуги, які надаються згідно з основною діяльністю (за навчання слухачів по вищезазначеним професіям надійшло: у 2015 році – 62759,00 грн., в 1 півріччі 2016 року – 14816,82 грн.);

-            від додаткової (господарської) діяльності, а саме 50% заробітної плати учнів надійшло коштів: у 2015 році – 392664,10 грн., у 1 півріччі 2016 року  – 232393,66 грн.;

-            від оренди майна надійшло: у 2015 році – 2122,00 грн., у 1 півріччі 2016р.   -  1123,48 грн.;

-            від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшло коштів: у 2015 році  - 129,00 грн.

Кошти які надійшли, як плата за послуги  використані на: виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних платежів та придбання матеріалів. Друга група: джерела власних надходжень, а саме, благодійні внески гранти і дарунки за 2015 рік 43000,00 грн., кошти на виконання цільових заходів в 2015 році 7200,00 грн., за перше півріччя 2016 року 900,00 грн.

План навчально-виробничої діяльності в 2015 році був перевиконаний за всіма показниками:

-          виготовлено продукції  - 25,0 тис.грн. (за планом – 4,2 тис.грн.)

-          послуги населенню та організаціям  - 49,0 тис.грн. (за планом – 27,4 тис.грн.);  

-          доходи від виробничої практики (100%)  – 562,8 тис.грн.(за планом – 235,0 тис.грн.).

5.3. Укріплення та поповнення матеріально-технічної бази училища

Проектна потужність училища 720 осіб,загальна площаприміщень- 9150,2кв.м (на одного учня 12,75кв.м), навчальна площа – 6228,9кв.м (на одного учня 8,65кв.м).

У 2015-2016 навчальному році проводилась робота з ремонту навчальних, побутових  та інших приміщень училища: ремонт приміщень будівлі гуртожитку; заміна вікон у навчальних кабінетах І та ІІ навчальних корпусів; поточний ремонт несучої стіни об’єкта «будівля навчального корпусу з майстернями та господарськими спорудами» ; поточний ремонт підлоги гуртожитку; ремонт спортзалу; поточні ремонти навчальних кабінетів і майстерень.

Протягом року придбано: стенди – 2 шт.; лампа настільна – 4 шт.; чайник Saturn – 3 шт.; стілець – 5 шт.; телефони – 3 шт.; полиця – 2 шт; набір інструментів для майстерень – 3 шт.; ноутбук ASUS – 1 шт.; проектор навчальний – 2 шт.; екран для проектора – 2 шт.; комп’ютери – 9 шт.; телевізор – 2 шт.; водонагрівач – 1 шт.; металеві двері – 1 шт.; дверний блок – 1 шт.; офіс диван – 2 шт.; софа-тахта – 1 шт.; вікна пластикові -27 шт.; віконний блок – 4 шт.

6. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

1. Впровадження нових форм співробітництва училища і підприємств – замовників кадрів з підготовки і перепідготовки сучасного професіонала для машинобудівної галузі, транспортної інфраструктури, громадського харчування та сфери побутового обслуговування.

2. Здійснення експериментальної діяльності з впровадження в навчально-виробничий  процес дуальної системи навчання, вивчення міжнародного досвіду.

3.   Співробітництво з підприємствами замовниками кадрів з метою зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення майстерень сучасним обладнанням приладами та інструментом, придбання комп’ютерної техніки, ліцензійних програм, електронних посібників та підручників.

4. Атестація нових професій та акредитація спеціальностей необхідних сучасним підприємствам – замовникам кадрів.

5. Пошук  нових форм учнівського самоврядування, залучати актив молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля, для розвитку особистості кожного учня.

6.  Впровадження нових форм співпраці з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.

7. Поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.

 

Директор Краматорського                                                М.Г. Купріков

вищого професійного училища


ПРОТОКОЛ

Загальних  зборів  трудового колективу

КРАМАТОРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

 

Від « __» ______ 2016р.                                                      м. Краматорськ

 

Присутні :

трудовий колектив Краматорського ВПУ -  124 особи

Голова загальних зборів  -                     Шаповалова Надія Олександрівна

Секретар -                                           Новікова Ольга Василівна

 

Порядок денний 

Звіт директора Краматорського вищого професійного училища Купрікова Михайла  Григоровича  перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками роботи за 2015 - 2016 навчальний рік.

                

Виступили:

1. Купріков М.Г. – директор Краматорського ВПУ, який звітував про підсумки роботи за 2015-2016 навчальний рік.

2. Шаповалова Н.О. – заступник директора з НВР, яка зазначила, що Михайло Григорович показав себе здібним адміністратором та організатором. Забезпечує системну навчально-виховну, виробничу та адміністративно-господарську роботу училища відповідно до вимог посадової інструкції керівника.  Завдяки кропіткій роботі колективу училища під керівництвом Купрікова М.Г., в училищі ведеться підготовка за 16 професіями та 6 спеціальностями з початковою вищою освітою.  Педагогічний колектив училища щорічно виконав план прийому учнів у 2015 році. Акредитаційна комісія України протоколом № 121 від 16.06.2016р. визнала акредитованими спеціальності 5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання та 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика та атестованими професії «Коваль на молотах та пресах», «Верстатник широкого профілю», «Перукар, манікюрник», «Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного зварювання».

3. Роянова І.В. – заступник директора з НВхР, яка повідомила, що Михайло Григорович працює на перспективу: оновлення змісту професійно-технічної освіти, розвиток та модернізація матеріально технічної бази училища, підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Значну увагу приділяє зміцненню, поповненню та модернізації матеріально-технічної бази училища. Протягом навчального року були проведені роботи по енергозбереженню будівлі училища, ремонту покрівлі, фасаду, заміні вікон, комунікацій, естетичному оформленню коридорів та кабінетів навчальних корпусів, майстерень, гуртожитку, їдальні. Для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій придбані комп’ютери, мультимедійні комплекси, тощо.

4. Крамаренко Л.Г. – старший майстер училища звернула увагу присутніх, на те, що у 2015-2016 навчальному році заборгованість по заробітній платі, стипендії, соціальним виплатам дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, комунальним платежам відсутня. Завдяки  налагодженим партнерським відносинам училища під керівництвом Михайла Григоровича з ПАТ НКМЗ за виконані учнями роботи під час виробничої практики підприємства забезпечують оплату праці відповідно до законодавства: 50% заробітної плати перераховується на картки учням, 50% - на позабюджетний рахунок училища для здійснення його статутної діяльності.

5. Рассошенко О.П. – викладач, яка акцентувала увагу на тому, що у Краматорському ВПУ успішно реалізується дослідницько-експериментальна діяльність з впровадження дуальної системи навчання під керівництвом Купрікова М.Г., яка є  однією з перспективних і важливих технологією організації навчального процесу, зміст якої полягає в паралельному навчанні учнів в училищі і підприємстві ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», що дозволяє учням безпосередньо освоювати новітні технології та обладнання на робочих місцях заводу і професійно орієнтуватися на особливості даного виробництва.

6. Синиця Т.В. – майстер виробничого навчання, яка зазначила, що ділова активність, цілеспрямованість, оперативність при вирішенні важливих питань Михайла Григоровича Купрікова допомагає  колективу Краматорського ВПУ успішно вирішувати поставлені завдання на шляху вдосконалення професійного навчання. Завдяки цьому училище щороку займає призові місця у конкурсах професійної майстерності серед учнів та майстрів виробничого навчання, у конкурсах технічної, декоративної та фото творчості, художньої самодіяльності, а також в конкурсах на краще матеріально-технічне забезпечення кабінетів і майстерень ПТНЗ Донецької області.

Для об'єктивної оцінки роботи директора Краматорського ВПУ проведено таємне голосування, в результаті якого 124 особи визнали роботу «задовільною».

 

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. У результаті загальними зборами трудового колективу Краматорського вищого професійного училища було прийнято рішення: роботу Купрікова М.Г., директора Краматорського ВПУ за звітний період вважати «задовільною».

2. Клопотати перед управлінням освіти і науки Донецької облдержадміністрації про моральне та матеріальне заохочення директора  Краматорського  вищого професійного училища Купрікова Михайла Григоровича.

 

«За» -124                   «Проти» - 0                «Утрималися» - 0

 

Голова зборів                                                      Н.О. Шаповалова

 

Секретар                                                            О.В. Новікова