ЗВІТ ДИРЕКТОРА про підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік

1.Загальна характеристика Краматорського вищого професійного училища

 

Краматорське вище професійне училище (далі – Краматорське ВПУ) є державним професійним (професійно-технічним) закладом освіти третього атестаційного рівня, що входить до системи освіти та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної освіти, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями і кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

Краматорське ВПУ здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, осіб з числа випускників загальноосвітніх закладів освіти на основі базової та повної загальної середньої освіти, спеціалістів високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій, професійно-технічне навчання, перепідготовку осіб з числа незайнятого населення; надає повну загальну середню освіту та вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста.

Училище здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Положення про вище професійне училище», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», «Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», «Положення про вище професійне училище та центр професійної (професійно-технічної) освіти», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», нормативно-правових актів, Статуту.

Основними підприємствами – замовниками кадрів є ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Краматорське АТП 04115», Комунальне підприємство «Краматорське ТТУ», ТОВ «Автосіті Краматорськ», ПП Скоріков С.І. СТО «Liga», СТО «Панда», ФОП Журавльова Н.Л. салон «Катрін», ФОП Колпакова Н.П. салон «Красотка», ФОП Васильєва А.В. перукарня «Кураж», ФОП Поповська І.В. студія краси «IRIS», ФОП Савіна А.М. перукарня «Анастасія»,», ФОП Герасімова Л.Б. перукарня «Людмила», «Чародійка», Комбінат харчування ПрАТ НКМЗ, ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування», ФОП Моісєєнко О.Ю. сімейний ресторан «Macho’s їли Nacho’s», ФОП Алтухов А.І. кафе «Ікар», ФОП Плесканьов Д.В. кафе «WOCА» ФОП Ситник Н.М. кафе «Ria piza».

З метою мобільного реагування на вимоги регіонального ринку праці 94,9% учнів отримують кваліфікацію з інтегрованих професій.

Краматорське вище професійне училище надає освітні послуги:

1. У сфері загальної середньої освіти  згідно свідоцтва про атестацію №007415 від 08.07.2009 (наказ УОН ОДА від 26.06.2009 №383);

2. У сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно наказу МОНУ від 26.04.2018 №536-л в межах ліцензованих обсягів за 17 інтегрованими професіями.

Згідно свідоцтва про атестацію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти РД №145621 від 31.07.2017 (рішення АКУ від 03.07.2017 протокол №126) атестовано 15 професій.

У сфері вищої освіти згідно з ліцензією МОНУ та сертифікатів про акредитацію: НД № 0595397, НД № 0595398, НД № 0595399, НД № 0595400, НД № 0596079 в межах ліцензованих обсягів за 6 спеціальностями.

Сукупний ліцензований обсяг освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти складає 1020 осіб, освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти складає 180 осіб.

  1. Формування контингенту учнів

 

Однимз головних завдань Краматорського ВПУ є формування якісного складу учнів, яке здійснюється відповідно до державного, регіонального замовлення та угод з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованого обсягу з урахуванням потреб регіону в кваліфікованих робітниках.

Професії, за якими здійснюється прийом учнів до училища кожного року та кількість навчальних груп визначаються, виходячи з потреб ринку праці, моніторингу контингенту учнів - випускників шкіл регіону, можливостей закладу освіти, ліцензованого обсягу. Краматорське ВПУ співпрацює з міським центром зайнятості щодо перепідготовки незайнятого населення відповідно потреб ринку праці.

3а останні роки контингент учнів  формується з: випускників шкіл міста - 71 %, випускників шкіл інших міст та районів Донецької області - 27%, випускників Харківської та Луганської областей - 2%.

План державного та регіонального замовлення у 2019-2020 навчальному році виконано на 92%. За планом 340 осіб, фактично 311 осіб.

 

Якісний склад учнів, прийнятих на навчання

з/п

Останні

навчальні

роки

Прийнято

на 1 курс

з них:

з них:

 

на базі ПЗСО

на базі БЗСО

Сиріт,

ПБП

Інвалідів

ЧАЕС

 

план

факт.

 

1

2019-2020

340

311

178

133

7

 

 

 

 

Різниця показників прийому учнів виникла внаслідок того, що кількість випускників шкіл в кожному році різна, це є проблемою демографічного спаду і ситуацією, що склалася в області в останні роки.

Аналізуючи питання формування якісного складу учнів, слід відмітити систему роботи педагогічного колективу щодо збереження і підтримки контингенту. У колективі ведеться робота щодо забезпечення особистісно-орієнтованого підходу, об’єктивного дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень; призначення стипендії та уникнення необґрунтованих відрахувань учнів. Ці питання підлягають обговоренню й аналізу на засіданнях педагогічної та методичної рад колективу.

Залишається проблемою збереження контингенту, є випадки відрахування учнів. Причиною відрахування є зміни профілю професійної підготовки, виїзд батьків в інші регіони та країни, зміни сімейного стану та працевлаштування. Питання комплектування, збереження контингенту заплановані і систематично розглядаються на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах.

За рік із училища відраховано 71 особу, що в середньому складає 9,9 %(від загального контингенту), з них:

-        переведено до інших ПТНЗ -6 осіб, 8,5%,

-        переведено до інших закладів -6 осіб, 8,5%,

-        в зв’язку з зміною місця мешкання (виїзд за межі міста/країни) - 10 осіб, 14,1%.

-        в зв’язку з вагітністю та пологами – 2 осіб, 2,8%

-        за станом здоров’я  - 2 осіб, 2,8%

-        за незадовільну успішність і поведінку – 11 осіб, 15,6%;

-        за невиконання вимог навчальних планів та програм – 10 осіб, 14,1%,

-        за власним бажанням, сімейними обставинами – 11 осіб, 15,6%,

-        в зв’язку з призовом на строкову службу – 2 особи, 2,8%,

-        випуск з атестацією за досягнутим рівнем – 9 осіб, 12,6%;

-        інше - 2 осіб, 2,8%.

За навчальний рік було підготовлено 231 кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, в тому числі:

-     за рівнем «кваліфікований робітник» - 144 осіб

-     за рівнем «молодший спеціаліст» - 87 осіб.

Після закінчення повного курсу навчання учням училища присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та кваліфікація технік-технолог, технік-механік за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Училище працевлаштовує всіх випускників, крім тих, які подали заяви про вільне працевлаштування, у зв’язку з сімейним станом, виїздом за межі області чи подальшим навчанням у вищих навчальних закладах. Основними документами, які підтверджують прибуття випускника на підприємство є зворотні талони з підписом керівника та печаткою підприємства. Середній відсоток працевлаштування склав 85,6%.

Краматорське ВПУ згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 №559 «Щодо підключення професійно-технічних навчальних закладів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти», постійно підтримує у ЄДЕБО повноту, достовірність та актуальність інформації, у тому числі персональних даних, щодо руху учнів (зарахування на навчання, переведення, відрахування, поновлення, закінчення навчання тощо); вносить до ЄДЕБО накази щодо руху контингенту; інформацію щодо виданих дипломів та свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації випускникам.

 

3. Зміст підготовки кваліфікованих робітників

 

Краматорське ВПУ забезпечено стандартами професійної освіти на 100%. Для забезпечення загально-професійної, професійно - теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів, слухачів розроблені пакети навчально-програмної документації з усіх професій та предметів. Вони погоджені з підприємствами-замовниками кадрів, навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Донецькій області, затверджені департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації з урахуванням регіонального компоненту.

Робочі навчальні плани розробляються у відповідності до вимог Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійних (професійно-технічних) закладах освіти, наказ МОНУ від 13.10.2010 № 947 і Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408. Контроль за своєчасністю розробки, погодження та затвердження робочих навчальних планів та програм здійснює директор. Заступник директора з навчально-виробничої роботи здійснює контроль за складанням поурочно-тематичних планів з навчальних предметів, переліку навчально-виробничих робіт з професій, планів виробничого навчання навчальних груп.

Методичними та цикловими комісіями училища постійно здійснюється адаптація навчальних планів і програм до конкретних вимог сучасного виробництва, своєчасно вносяться зміни і доповнення. В училищі працюють 6 циклових (ЦК) та 4 методичні комісії (МК): циклові комісії за напрямками: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво», «Технологія харчування», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Підйомно-транспортні машини і обладнання»; методичні комісії: природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, фізичної та допризовної підготовки, класних керівників.

Для якісної організації практики та з метою охоплення всіх складових інтегрованих професій розробляються та розглядаються на засіданнях методичних комісій, погоджуються з замовниками кадрів детальні програми виробничої практики для поетапної атестації на кожний розряд.

Повний курс навчання в Краматорському ВПУ завершується Державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», наказ МОНУ від 31.12.1998 № 201/469, із змінами та стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

4. Стан організації освітнього процесу

 

4.1 Оцінка рівня організації навчально-виробничої діяльності

Освітній процес у Краматорському ВПУ проводиться на основі річного плану роботи училища і планів роботи педагогічної ради, складених на рік. Плани складаються з урахуванням нормативних актів професійно-технічної освіти, «Положення про організацію навчально-виховного процесу в Краматорському ВПУ» та з урахуванням виконання планів за попередній період. Всі навчально-методичні документи з планування навчально-виробничої діяльності є в наявності та знаходяться у керівництва, методичному кабінеті та бібліотеці училища.

Річний план роботи училища відповідає вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та включає такі розділи: теоретична, професійно-практична, фізична підготовка, виховна, методична та профорієнтаційна робота, контроль за організацією навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, охорона праці, удосконалення навчально-матеріальної бази, фінансово - господарська та навчально-виробнича діяльність.

Для проходження виробничої практики на кожного учня укладається договір з підприємством, акт обстеження робочого місця. Перед виходом учнів, слухачів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в училищі видається наказ «Про проходження виробничого навчання та виробничої практики на виробництві». Вибіркова перевірка щоденників обліку виконання навчально-виробничих робіт учнів показала, що учні в повному обсязі виконують заплановані під час виробничої практики роботи, згідно кваліфікаційних вимог за своїми професіями.

Майстри виробничого навчання та викладачі спеціальних дисциплін використовують нестандартні форми та методи навчання, особистісно-орієнтований підхід до кожного учня. Для розвитку творчих здібностей учнів, слухачів в училищі працюють фахові гуртки. З метою підвищення якості професійної майстерності педагогів щорічно організовуються конкурси професійної майстерності серед учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання. За результатами конкурсів видаються накази по училищу з моральним і матеріальним заохоченням переможців. Учні успішно беруть участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів П(ПТ)НЗ:

12-15.11.2019 р. – участь у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkllsUkrain»:

компетенція «Кухар» - І місце;

компетенція «Машиніст крану (кранівник) - І місце,

компетенція «Верстатник широкого профілю» - І місце.

4 березня 2020 р. - участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Електрогазозварник», учень групи ВМП 17-4 Валько Василь посів почесне II місце.

Навчальний  процес у Краматорському ВПУ здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і програм, розроблених на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та нових стандартів професійної підготовки за зазначеними компетенціями, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

          Станом на 02.09.2019р. на першому курсі навчалося  8 груп, на другому - 8 навчальних груп, на третьому – 5 навчальних  груп, на четвертому -  6 навчальних груп, на п'ятому курсі - 7 навчальних груп.  Всього 34 групи. 

               У 2019-2020 навчальному році педагогічне навантаження викладачів встановлено згідно з нормативними вимогами, відповідно до навчальних планів і програм, розглянуте на засіданні тарифікаційної комісії,  погоджене профспілковим комітетом училища, затверджене департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації  і своєчасно доведене до відома викладачів згідно вимог чинного законодавства. Але протягом 1 семестру в училищі збереглися вакансії викладачів математики, інформатики, хімії. Розклад в навчальних групах змінювалося відповідно до робочих навчальних планів. Своєчасно робились заміни уроків відсутніх викладачів та оформлювалась книга обліку замінений уроків.

Згідно загальноучилищного графіку контроль навчальної роботи педагогічних працівників у  2019-2020 навчальному році здійснювався директором училища, його заступниками, старшими майстрами і методистами, які вивчали стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду тощо. Оформлені аналізи уроків теоретичного та виробничого навчання та ознайомлені з ними викладачі та майстри. З метою контролю виконання робочих планів і програм та виконання інструкції Міністерства освіти і науки України щодо ведення журналів теоретичного навчання   заступник директора з НР  у листопаді, січні та червні здійснювала перевірку ведення журналів теоретичного навчання в групах І-V курсів. Результати перевірки висвітлені у відповідних наказах Краматорського ВПУ.

Реалізація освітніх потреб навчального закладу неможлива без здійснення внутриучилищних моніторингових досліджень. Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну діяльність педагогічного колективу щодо вирішення завдань навчально-виховного процесу. На виконання листа НМЦ ПТО у Донецькій області з метою визначення якості навчальних досягнень  учнів із загальноосвітніх предметів в училищі був проведений вхідний, поточний та вихідний  моніторинг навчальних досягнень учнів.

  Порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити загальні висновки про  рівень сформованості знань, умінь і навичок із загальноосвітніх предметів учнів І та ІІІ  курсу  у 2019-2020 н.р.

Таблиця 1.

 

Предмет

Результати моніторингу (якість знань, %)

І курс

ІІІ курс

вхідний

вихідний

вхідний

вихідний

Українська мова

18

42

25

29

Історія України

6

50

36

28

Іноземна мова

22

42

44

53

Математика

31

29

28

33

Фізика

16

28

36

41

 

Згідно з річним планом роботи Краматорського ВПУ на 2019-2020 навчальний рік, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 №1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, підвищення якості знань, вмінь та навичок учнів із загальноосвітніх предметів з 21.10.2019р. по 25.10.2019р.у Краматорському вищому професійному училищі  був організований та  проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад  із загальноосвітніх предметів. В олімпіадах взяли участь 121 учень.

            Члени журі підвели підсумки олімпіад, визнав переможців, які посіли І,ІІ, ІІІ місця відповідно за курсами та предметами.

            Учням, які активно брали участь у олімпіадах та показали найкращі результати оголошена подяка та нагороджені грошовою премією. Результати предметних олімпіад розміщено на веб-сайті училища.

Протягом навчального року  учні та педагогічні працівники брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, методичних заходах  регіонального та обласного рівнів.

Так, учні  Лоренц Богдан 19-4 (викладач Гаркуша К.А.), Суркова Віолета 19-10 (викладач Бережнова С.І.) брали участь  у обласній олімпіаді з математики і фізики серед здобувачів освіти 1 курсу ЗП ПТО) Донецької обл. На жаль, призових місць не посіли  (9 результат з 36 учасників), з фізики (14 результат з 35 учасників). Але журі  Олімпіади з математики відзначило здобувачів освіти, що увійшли в десятку кращих знавців математики та викладачів, які їх підготували.

Згідно листа НМЦ ПТО від 08.11.2019 р. № 101 «Про проведення ІІ (регіонального) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів ЗП(ПТ)О Донецької області в 2019/2020 навчальному році» переможці І (училищного) етапу конкурсу учениця груп ВМП 18-1 Курдюкова Анастасія (викладач Єфремовцева О.І.) та учениця групи ВПП 19-10 Арцибашева Маргарита (викладач Рябенко В.В.) брали участь у ІІ етапі, але призових місць не посіли. Тому викладачам української мови звернути увагу на більш якісну підготовку учнів до конкурсів.

11.11.2019. учні училища та педагогічні працівники училища взяли участь у XIX Всеукраїнському національному диктанті єдності.

Команда учнів Краматорського ВПУ під керівництвом юрисконсульта, викладача правознавства Макарової А.С. посіла 3 місце у інформативній сесії «СНІД у 21 столітті» в рамках Всеукраїнській акції «16  днів проти насилля».

 На виконання наказу МОН України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 16 березня 2020 року №406, постанови КМ України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року №211 з16.03.2020 року педагогічні працівники Краматорського ВПУ перейшли на дистанційний режим роботи. Заступник директора  НР Новікова О.В. склала скорегований розклад занять теоретичного навчання на період карантину.

Для здійснення комунікації з учнями та забезпечення виконання освітніх програм всі викладачі училища створили на Google диску училища Google Classroom для всіх учнівських груп за предметами. Дистанційна робота у формі онлайн-консультацій, відео-уроків проводиться викладачами та майстрами в/н за допомогою платформи ZOOM,YOUTUBE, Google Hangouts. Викладачі загальноосвітніх предметів активно використовують платформу Всеукраїнська школа онлайн (https://ru.osvita.ua/school/school-online/).

 Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі із зазначенням тематики навчального матеріалу, домашніх завдань. Опитування, тестування, листування, відбувається у Skype, Viber.

За підсумками теоретичного та виробничого навчання у ІІ семестрі 2019-2020 навчальному році кращі за якістю знань групи:

на 1 курсі:  – на базі 9-ти класів група   ВПП 19-9  (класний  керівник  Казакова К.М., майстер в/н Слобдчикова Ю.А.);

– на базі 11-ти класів група ВПП 19-11 (майстер в/н Биба К.М.);  

на 2 курсі: – на базі 9-ти класів група  ВМП 18-1 (майстер в/н групи Рибалко С.М.).

Якість знань учнів 1 і 2 курсів за результатами ІІ семестру 209-2020 н.р

Діаграма 1.

 

 

У листопаді 2019р.  училищі був розроблений і затверджений директором план заходів щодо підготовки та реєстрації учнів на ЗНО.  Станом на 17.03.2020р. зареєстровано 124 учня 3 курсу  для складання ДПА у формі ЗНО.

Але згідно листа МОН України від 22 червня 2020р. № 1/9-339 «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» виявили бажання складати у встановлені терміни  ЗНО 91 учень випускних груп 3 курсу.

Згідно робочих навчальних планів і програм були організовані та успішно проведені іспити в групах відділення підготовки молодших спеціалістів.

Таблиця 2

Аналітична інформація про результати проведення іспитів

у групах відділення підготовки молодших спеціалістів

у 2019/2020 навчальному  році

з/п

Спеціальність

Група

Дисципліна

Якість знань , %

4 курс

1.

Галузеве машинобудування 

ОМ 19-1

Історія України

60

Технічна механіка

42

2.

 Галузеве машинобудування 

ЗВ 19-1

Технічна механіка

29

Матеріалознавство та термічна обробка металів

 64

3.

Галузеве машинобудування 

ПТМ 19-1

Деталі машин

38

Історія України

36

4.

Дизайн

ПМ 19-1

Історія костюма і зачіски

92

Спецкомпозиція

69

5.

Автомобільний транспорт

ІМ 19-1

Технічна механіка

70

Правила безпеки дорожнього руху

80

6.

Виробництво харчової продукції

ТХ 19-1

Аналітична хімія

55

Неорганічна хімія

45

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

73

Процеси і апарати харчових виробництв

91

5 курс

1.

 Галузеве машинобудування 

ЗВ 18-1

Економіка. Організація та планування виробництва

50

Технологічне устаткування

93

Виготовлення зварних конструкцій

57

2.

Галузеве машинобудування 

ПТМ 18-1

Ремонт машин

60

Економіка підприємств

70

3.

Дизайн

ПМ 18-1

Технологія перукарських робіт

88

Основи композиції

88

Пастиж

100

4.

Автомобільний транспорт

ІМ 18-1

Організація та планування підприємства

62

Технічна експлуатація автомобілів

77

5.

Виробництво харчової продукції

ТХ 18-1

Організація виробництва на ПРГ

69

Організація обслуговування на ПРГ

81

Устаткування ЗРГ

75

Аналітична хімія

44

 

Загальний рейтинг груп ВПМС за результатами 2 семестру складає:

1 місце – ПМ 19-1 (майстер  Казанцева Т.Ю.)

2 місце –  ІМ 19-1 (майстер Трубчанінова З.С.)

3 місце –  ОМ 19-1(майстер Синиця Т.В.)

За підсумками теоретичного та виробничого навчання у 2 семестрі 2019-2020 навчальному році та рішенням стипендіальної комісії Краматорського ВПУ:

- призначена підвищена стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів за 12-ти бальною або 5 балів за 5-ти бальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю 16 учням, що становить 3,5 % від загальної кількості учнів;

- за отриманні неатестації та оцінки нижче 4 балів з предметів професійно-теоеретичної підготовки та виробничого навчання  не призначена стипендія  5  учням, що складає  0,6 %.

 

4.2 Оцінка рівня організації навчально-виховної діяльності, соціального захисту учасників освітнього процесу

Сьогодні, враховуючи гуманістичний підхід до навчання, виховання слід розглядати не як вплив на особистість з метою формування потрібних викладачу, навчальному закладу або суспільству якостей, а як створення умов для саморозвитку в процесі навчання, а також реалізації природних сил та максимально можливої самоактуалізації студентської молоді.

В Краматорському вищому професійному училищі вибудувана виховна система, що включає в себе педагогічний процес, позаурочне життя учнів, їх діяльність і спілкування за межами навчального закладу, яка покликана забезпечувати всебічний розвиток особистості кожного підлітка, формування його самостійності й відповідальності, громадянського становлення.

У 2019/2020 навчальному році у Краматорському вищому професійному училищі працювало 22 гуртка та 6 спортивних секцій. Гуртківці брали активну участь в  оглядах  художньої самодіяльної творчості, фестивалях, конкурсах, виставках, розважальних програмах міста, області та України, а саме: Флеш-моб до Дня Незалежності України «Україна назавжди» та відео – ролик «Україна – вишиванка», День миру, 151 річниця м. Краматорська та 85 років з дня утворення ПрАТ НКМЗ,Ярмарок професій,обласний тур масового патріотичного заходу «Козацькі розваги» серед учнів ЗП(ПТ)О, участь у фестивалі «Козацької пісні» та у V відкритому обласному фестивалі української пісні серед учнівської молоді закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів,участь у IX  Всеукраїнському відкритому конкурсі краси серед дівчат на інвалідних візках «Краса без обмежень - 2019», ІI Всеукраїнському відкритому конкурсі «Мужність без обмежень - 2019», інклюзивний бал «Країна надії - 2019» та багато інших.

Результативність участі колективу Краматорського ВПУ у міських та обласних конкурсах та змаганнях довела, що наші суспільні потреби співпадають з особистісними можливостями і бажаннями учнівського колективу:

-  квест до Європейського дня протидії торгівлі людьми (Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради) – І місце;

-  Vвідкритий обласний фестиваль української пісні серед учнівської молоді. Вокальний ансамбль «Світанок» - III місце;

-  інформаційна сесія «СНІД» у 21 столітті» у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» - ІІІ місце;

-  Грамота управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради за активну участь у громадському житті міста та з нагоди Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»;

-   щорічний обласний конкурс «Різдвяне диво»:

-   номінація «Різдвяні страви»: «Десерти» - І місце; «Напої» - І місце; «Кутя» - ІІ місце;

-   номінація «Різдвяні традиції – Колядки та щедрівки» - І місце та Гран – прі;

-  обласна інтелектуальна гра до Дня соборності України «Моя Україна» (Донецький обласний дитячо-молодіжний центр) – ІІІ місце;

-  захід, присвячений Дню соборності України (КЗ «Донецький палац молоді «Юність») – ІІ місце.

         Учні училища беруть активну участь у Всеукраїнських, обласних, міських спортивних заходах, де неодноразово ставали переможцями і призерами. Прикладом в тому є наші показники в роботі фізичних секцій:           

-   щорічний обласний Чемпіонат з черлідингу – І місце;

-   1 етап Спартакіади із загальної фізичної підготовки до Дня Збройних сил України серед учнів ЗП(ПТ)О  Донецької області  Краматорської зони – I місце;

-  2 етап Спартакіади із загальної фізичної підготовки до Дня Збройних сил України серед учнів ЗП(ПТ)О  Донецької області  – I місце.

Змагання серед учнів ЗП(ПТ)О Донецької  області  Краматорської  зони: настільний теніс - I місце, волейбол (юнаки) - I місце, баскетбол 3*3 - I місце, футзал - I місце.

Обласні змагання серед учнів ЗПО: волейбол - I місце, баскетбол - II місце, настільний теніс - III місце, футзал - II місце, загальнокомандне - I місце.

Краматорське вище професійне училище нагороджено Грамотою за зайняте 1 місце у загальнокомандному заліку в Обласних змаганнях Спартакіади України серед учнів закладів професійної освіти Донецької області за 2019 рік.

З метою підвищення життєвого рівня учнів та заохочення їх за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності учням училища в 2018-2019 навчальному році надано премії у розмірі 136085грн.

Налагоджена тісна співпраця педагогічного колективу училища з правоохоронними органами, службами у справах дітей, управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради, обласним управлінням юстиції, громадськими організаціями. Плануються і проводяться сумісні заходи зі службами міста, спрямовані на попередження девіантної поведінки, а саме, протягом I семестру було проведено:

1. Пенсійний фонд м. Краматорськ. Інформаційна лекція «Безпечне працевлаштування»;

2. Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради та телеканал «UA Донбас». Кулінарний рекорд на честь Дня машинобудівників та Дня міста;

3. Обласний центр зайнятості населення. Форум кар`єри «Схід і захід разом»;

4. Дитячий фонд ЮНІСЕФ, ГО «Ла Страда-Україна». Зустріч з Повноважним Послом Японії в рамках співпраці з ГО «Ла Страда-Україна»;

5. Міністерство освіти і науки України. Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Worldskills Ukraine»– три перших місця;

6. За підтримки Агенції ООН по міграції (Міжнародної організації з міграції) спільно з ГО «Егіда-Запоріжжя». Тренінг «Безпечна школа міграції» в рамках реалізації проекту «Протидія торгівлі людьми та молоддю в Україні»;

7. Управління гуманітарних питань Краматорської міської ради. Участь у виставці соціальних плакатів «Насильству - Ні»;

8. Благодійна організація «Карітас Краматорськ» в рамках проекту «Долаючи розлом в громадах, що постраждали від конфлікту: від зцілення до співпраці», що реалізується за підтримки «Карітас України», «Карітас Німеччини» та Міністерства закордонних справ Німеччини. Тренінг для педпрацівників училища «Профілактика емоційного та професійного вигорання»;

9. Громадська організація «Наша допомога». Лекції – бесіди «Віч інфекція. Оцінка особистого ризику», «Контрацепція у підлітковому віці», «Булінг, або шкільне цькування»;

10. Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради. Форум-казка у рамках акції «16 днів проти насильства».

Найважливіші завдання виховної системи Краматорського ВПУ - формування у здобувачів освіти громадянської відповідальності та правової свідомості, духовності та культури, ініціативності й самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві та активної адаптації на ринку праці.

5. Навчально-методична робота

                   

Система методичної роботи педагогічного колективу Краматорського ВПУ протягом останніх років сконцентрована навколо методичної проблеми «Підвищення ефективності навчально-виробничого процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».

Спільно з базовим підприємством ПрАТ НКМЗ Краматорське ВПУ продовжує експериментальну діяльність з впровадження дуальної системи навчання з машинобудівних професій . Визначена стратегія подальших дій щодо поетапного впровадження навчання за дуальною системою.

Впродовж 2019 – 2020 років педагогічні працівники впроваджують інформаційні педагогічні технології у навчальний процес та досягають у цьому напрямі високих показників:

1. 19.09.2019 - Інтернет-вікторина до Дня машинобудівника України для педагогічних працівників зварювального та машинобудівного профілів ЗП(ПТ)О:

 І місце - Пітеляєва Людмила Графаїлівна, викладач спец. дисциплін Краматорського ВПУ;

ІІ місце – Пузан Наталія Іванівна, майстер виробничого навчання Краматорського ВПУ;

2. 10.12.2019 - конкурс на кращу методичну розробку сучасного уроку серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Донецької області з підготовки за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»:

І місце – Медяник О.В., Білозуб А.В., майстри виробничого навчання з підготовки за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»;

3.13.12.2019 – конкурс «Машини сучасності» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Донецької області, ІІ місце посів учень Конотоп Микита, керівник проекту викладач спеціальних дисциплін Кучма Л.В.

4. В 2020 році у Всеукраїнському конкурсі «Планета – ІТ 2020» у номінації «Курс дистанційного навчання» викладач Тітаренко Олена Петрівна посіла призове місце та отримала диплом ІІІ ступеню.

Впродовж року педагогічні працівники брали активну участь в обласних та  регіональних методичних заходах:

викладач іноземної мови Ночовка О.В. брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні освітянські технології мовного, філософського та психологічного розвитку у комунікативній діяльності особистості» з доповіддю на тему «Автентичність на уроках англійської мови»;

викладач Вінник В.С. взяв участь у роботі журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості серед учнівської молоді ім. Т.Г.Шевченка;

заст. директора з НВР Шаповалова Н.О. брала участь у роботі журі конкурсу на кращу методичну розробку сучасного уроку серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Донецької області з підготовки за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»;

викладач Гардаш М.В. брала участь у  роботі обласного Інтернет-марафону «Здоровий дух-здорове тіло»;

викладач Бережнова С.В. посіла ІІІ місце в обласній Інтернет – олімпіаді з предмета «Математика» серед викладачів природничо-математичних дисциплін;

викладач Рябенко В. В. посіла ІІ місце в обласному конкурсі творчих робіт, присвяченому Шевченківським дням;

викладач Вінник В.С. посів ІІІ місце в обласному конкурсі творчих робіт, присвяченому Шевченківським дням.

На засіданні навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Донецькій області були розглянуті і схвалені методичні матеріали педагогічних працівників училища:

Ряскова В.А., викладач спеціальних дисциплін з напрямку «Перукарське мистецтво», - навчальний посібник з предмета «Матеріалознавство»;

Ряскова В.А., викладач спеціальних дисциплін з напрямку «Перукарське мистецтво», - навчальний посібник з дисципліни «Здоровя волосся та догляд за ним»;

Пузан Н.І., Долженко Т.Ю., майстри виробничого навчання з напрямку «Зварювальне виробництво», - методичні вказівки до розробки звітів з технологічної практики за напрямком «Зварювальне виробництво»;

Костюченко О.В., викладач спеціальних дисциплін Краматорського ВПУ з напрямку «Технологія харчування», Тімченко Т.М., майстер в/н з професії «Кухар»,- комплект інструкційно-технологічних карток для проведення уроків виробничого навчання з професії «Кондитер» для здобувачів освіті закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

З квітня 2020 року педагогічні працівники училища беруть участь у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня за темою: «Розроблення навчально-методичних матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти».

 

6. Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу

 

Краматорське вище професійне училище має штатний розпис, затверджений в установленому порядку. Краматорське ВПУ має штатний розпис, затверджений в Департаменті освіти і науки Донецької облдержадміністрації. У відповідності до штатного розпису Краматорське ВПУ укомплектовано керівними та педагогічними кадрами у складі 96 осіб, у тому числі 4 – керівних кадри, 43 викладача, в тому числі: 18 викладачів професійно-теоретичної підготовки, 5 викладачів загально-професійної підготовки, 37 майстрів виробничого навчання, 2 старших майстра, 1 керівник фізичного виховання, 1 вихователь, 2 методиста, 1 психолог, 1 соціальний педагог, 4 керівника гуртка. Рівень забезпеченості керівними і педагогічними кадрами згідно штатного розпису складає 89%.

Якісний склад педагогічного та керівного складу училища, їх освіта, кваліфікація та практичний досвід педагогічної роботи дає змогу здійснювати професійну підготовку учнів на рівні Державних стандартів та зумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики у галузі освіти та вирішенні інноваційних ідей розвитку закладу освіти. Основний склад педагогічних працівників відповідає вимогам до освіти, досвіду роботи, кваліфікаційних категорій.

Усього у підготовці кваліфікованих робітників беруть участь 42 викладача, з них викладачів вищої та першої кваліфікаційної категорії 33 осіб(79%), 5 викладачів мають звання «Старший викладач» (12,0%), 6 викладачів мають звання «Викладач методист» (14,0%)та 40 майстрів виробничого навчання, з них мають званням «майстер виробничого навчання першої категорії» 6 осіб (15,0%), мають 14-й тарифний розряд 10 осіб (25,0%), 13 тарифний розряд 9 осіб (22,5%). З числа педагогічних працівників троє нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (3,2%), 26 нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (26,5%).

Значна увага приділяється підвищенню комп’ютерної грамотності керівного складу, викладачів та майстрів виробничого навчання. Позитивна динаміка щодо набуття навичок користувача комп’ютером, сприяння підвищення комп’ютерної грамотності шляхом проходження навчання. 100% керівних кадрів та педагогічних працівників вільно володіють державною мовою та вміють користуватися комп’ютерною технікою і застосовують її в практичній діяльності. Якість освітнього рівня педагогічних працівників відповідає вимогам підготовки професій.

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказ МОНУ від 06.10.2010 № 930, із змінами, в училищі розроблена та впроваджена система атестування педагогічних працівників. Наказом директора по училищу щорічно затверджується склад атестаційної комісії. Під час атестації аналізується та оцінюється рівень професійної підготовки викладача, результативність його роботи, рівень загальної культури, передовий педагогічний досвід. Атестація здійснюється згідно перспективного плану та плану заходів на поточний атестаційний період. При встановленні кваліфікаційних категорій порушень, визначених Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не спостерігалось.

За 2019-2020 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли11 педагогічних працівників.В профільних П(ПТ)З пройшли стажування 9 майстрів виробничого навчання, на виробництві 19 майстрів виробничого навчання. Результати підвищення кваліфікації, обмін досвідом розглядаються на засіданнях методичних комісій та засіданнях педагогічних рад.

 

7. Зміцнення навчально-матеріальної бази у відповідності до вимог Державних стандартів ПТО

 

Фінансово господарська робота навчального закладу за звітній період була  спрямована на забезпечення  навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності училища, створення нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку , підтримання  в належному стані робочих місць учнів і педагогічних працівників.

За звітний період  2019-2020 роки була проведена велика робота по збереженню і зміцненню навчально-матеріальної бази:

-          капітальний ремонт токарної майстерні за рахунок коштів, виділених підприємством – замовником кадрів НКМЗ;

-          капітальний ремонт спортивного зала  із заміною даху з профнастилу та заміною вікон на сучасні енергозберігаючі вікна;

-          капітальний ремонт  зварювальної  майстерні з заміною даху та заміною вікон на  сучасні енергозберігаючі вікна;

-          замінено 106 вікон на  сучасні енергозберігаючі  в учбовому корпусі №1,2 ,гуртожитку №1 та гуртожитку №2;

-          виконано ремонт кабінету №122;

-          виконано ремонт майстерні перукарів;

-          замінено підлоги в кабінетах уч. корпусів №№1 та 2, а також коридорах 1-го і 2-го поверхів гуртожитку №1;

-          замінено 20м каналізаційних труб в їдальні і 20 м каналізаційних труб в гуртожитку.

В даний час виконується ремонт майстерні кранівників, розпочато капітальний ремонт даху гуртожитку №1, зміцнення фундаменту.

 

8. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання

 

Фінансова-господарська робота навчального закладу, якою керує директор, за звітній період була направлена на забезпечення навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності училища, створення нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку, підтримання в належному стані робочих місць учнів та педагогічних працівників.

Навчальний заклад фінансувався з обласного бюджету, а також має рахунки спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження від послуг які надаються закладом згідно чинного законодавства, від виробничої практики, та реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а також благодійні внески, гранти і дарунки.

Отримання і використання коштів з обласного та спеціальних фондів в результативній таблиці:

Обласний бюджет:

 

Отримано коштів за звітний період 2019 рік

25900551 грн.

З них витрачено

 

На оплату працю

18248823,00 грн.

Матеріальне забезпечення

1519222,00 грн.

Медикаменти

10600,00 грн.

Продукти харчування

192538,00 грн.

Оплата послуг

354600,00 грн.

Комунальні послуги

1795068,35 грн.

Стипендія

3698600,00 грн.

Інші виплати

81100,00 грн.

                     Спеціальний фонд за 2019 рік

 

             Надійшло коштів за звітній період 2019 рік

1960894,00 грн.

З них:

 

Відшкодування державного замовлення

1630694,00 грн.

Від додаткової (господарської) діяльності (практика на виробництві)

275449,00 грн.

Від оренди майна бюджетних установ

 

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) майна

54750,80 грн.

Витрачено:

2009944,00 грн.

На оплату працю

845725,00 грн.

Матеріальне забезпечення

237964,00 грн.

Медикаменти

 

Продукти харчування

21062,00 грн.

Оплата послуг

90709,00 грн.

Видатки  на відрядження

13897,00 грн.

Комунальні послуги

212598,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм , не віднесені до заходу розвитку

1524,00 грн.

Стипендія

582593,00 грн.

Інші виплати

3872,00 грн.

Благодійність

567882,00 грн.

Основні засоби

546465,00 грн.

Малоцінні предмети

21417,00 грн.

 

Фінансування проводилось на підставі затвердженого Департаментом освіти і науки ДОДА кошторису доходів і видатків зі змінами та доповненнями до нього. Фактичні видатки  на утримання установи проводяться в установи проводиться в межах доведених кошторисів та планів асигнувань.

Склад працівників закладів закладу формується на основі штатного розпису, який складається на основі Типових штаті ПТНЗ, звіряється Департаментом освіти і науки ДОДА та за підписом директора і головного бухгалтера училища і погоджується з головою профспілкового комітету.

Виплата заробітної плати та стипендії проводиться своєчасно. Заборгованість у виплаті станом на 01.07.2020 року немає.

За звітній період в училище стійке фінансово-економічне становище. Кошти кошторисом використовувались за призначенням і в повному обсязі.

Протягом звітного періоду з усіма організаціями, установами, банками, постачальниками проводились своєчасні розрахунки, всі сплати податків, відрахування до пенсійного фонду та соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Дотримувався порядок визначений Державним казначейством України при обслуговуванні та використані позабюджетних коштів. Закупівля товарів та оплата послуг проводиться згідно чинного законодавства.

За звітній період в училищі не проводились планові перевірки контролюючими органами.

За результатами інвентаризації незаконного використання державного майна та його розкрадання – не виявлено.

 

9. Основні напрямки розвитку закладу та діяльності колективу

 

1. Створити єдине освітнє середовище, яке забезпечить подання дидактично уніфікованого й формалізованого навчального матеріалу та створить сприятливі умови використання його контенту незалежно від часу, місця перебування та форми навчання здобувачів освіти.

2. Сприяти особистому розвитку і творчій самореалізації викладачів та майстрів училища на основі сучасних інформаційно-комунікаційних та психолого-педагогічних технологій.

3. Продовжити роботу по оновленню та удосконаленню електронного комплексно-методичного забезпечення предметів, професій.

4. Розвивати співробітництво з підприємствами - замовниками кадрів, які надають робочі місця та працевлаштування.

5. Впроваджувати нові форми співпраці з вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.

6. Впроваджувати сучасні ефективні методи профорієнтаційної роботи.

7. Реалізувати соціальний контракт на 2020 за об'єктом  Краматорське ВПУ на виділені підприємством НКМЗ кошти в розмірі 3,5 млн.гр.:

7.1 Виконати капітальний ремонт гуртожитків;

7.2 Виконати зовнішній ремонт будівель їдальні, гуртожитку та навчального корпусу №2;

7.3.Виконати ремонт підлоги у коридорах 2 корпусу;

7.4 Виконати ремонт стелі в коридорах 2 корпусу;

7.5 Виконати капітальний ремонт кранової майстерні;

7.6 Виконати ремонт фасаду майстерень та 2 корпусу;

7.7 Замінити огорожу навколо 1 корпусу училища.

9. Виконати підготовчі роботи і відкрити навчально-практичний центр з підготовки професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» (закупити обладнання, виконати капітальний ремонт приміщень).

10. Впроваджувати елементи дуальної системи навчання в підготовку кухарів, перукарів, слюсарів по ремонту колісних транспортних засобів.

11. Удосконалювати елементи дуальної системи навчання при підготовці професій машинобудівного профілю.

12. Забезпечити 100 % працевлаштування випускників 2021року.

13. Організувати постійно діючий буфет для учнів у двох навчальних корпусах.

14. Забезпечити виконання державного та регіонального плану прийому учнів на два наступні роки не менше 90%.

15. Впроваджувати нові форми учнівського самоврядування, залучати актив молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля, для розвитку особистості кожного учня.

16. Продовжувати пошук додаткових джерел фінансування для розвитку матеріальної бази училища. Розвивати співробітництво з громадськими організаціями та фондами, брати участь в проектах.