Положення про порядок виплати, та розміри стипендіального забезпечення

Положення

про порядок виплати, та розміри

стипендіального забезпечення учнів

у Краматорському вищому професійному училищі 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Дійсне положення розроблено на підставі  Постанови КМУ № 882 від 12.07.2004р. «Питання стипендіального забезпечення. Порядок призначення і виплати стипендії», Закону України "Про освіту" ЗУ «Про професійно-технічну освіту» листа МОН від 26.05.2010 №1/9-366 «Про стипендіальне забезпечення учнів ПТНЗ», положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, статуту та правил внутрішнього розпорядку училища, і є документом, який встановлює підставу, порядок призначення та розмір стипендіального забезпечення учнів.

2.     Учням професійно - технічних закладів призначаються академічні стипендії.

3.      Академічними стипендіями є:

• стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінетів Міністрів, розміри і порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами;

• іменні або персональні стипендії учбового закладу;

• ординарні (звичайні) академічні стипендії.

4. Розміри академічної стипендії для учнів визначаються, виходячи з установленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з урахуванням успішності, умов і напрямів навчання, наявності прав на одержання пільг для окремих категорій учнів.

5. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності училище 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням матеріальної допомоги та заохочення.

6. Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється училищем та затверджується директором.

7. Стипендія виплачується раз на місяць; за літній період - повністю до початку навчального року. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка проводиться з дозволу навчального закладу, учень зберігає право на отримання стипендії.

8. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної стипендії (у тому числі спірної), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участі у громадській, спортивній та науковій діяльності, училище утворює (призначає) стипендіальну комісію у складі директора училища, головного бухгалтера, бухгалтера, відповідального за виплату стипендії, юрисконсульта, заступника директора з НВР, заступника директора з НМР, заступника директора з НВхР, старших майстрів, соціального педагога, представників профспілкової організації училища.

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ

1.Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. До першого семестрового контролю стипендія призначається у мінімальному розмірі.

2.      Стипендія нараховується по наступній схемі:

І,IV курс - І семестр - стипендія призначається в мінімальному розмірі;

I курс - ІІсеместр - призначається за підсумками І семестру;

ІІ курс - І семестр — призначається за підсумками оцінок за ІІ семестр;

IIкурс - ІІ семестр - призначається за підсумками І семестру IIкурсу;

IIIкурс - І семестр - призначається за підсумковими оцінками за II семестр ІІ курсу;

ІІІ курс – ІІ семестр - призначається стипендія за підсумками І семестру ІІІ курсу;

IV курс – ІІ семестр – стипендія призначається за підсуками І семестру IV курса;

V курс- І семестр – за підсумковими оцінками за II семестр IV курса;

V курс – ІІ семестр –  за підсумковими оцінками за I семестр V курса.

3.       Підсумки семестрових та річних атестацій заносяться в зведені відомості, затвердженої приказом по училищу, успішності класним керівником і у 5-ти денний строк після закінчення семестру надаються на розглядання стипендіальної комісії. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативними актами, які визначають права і обов’язки учнів, Порядок призначення і виплати стипендії, статутом, положенням.. За тиждень комісія розглядає представлені матеріали і дає подання про призначення стипендії на черговий семестр.

                4.  Основним документом  для призначення стипендії є стипендіальна відомість, яка складена на підставі результатів семестрового контролю та оцінок з практики. Список учнів, котрим призначена стипендія затверджується наказом директора.

5. Згідно Постанови КМУ № 882 від 12.07.2004р. «Порядок призначення і виплати стипендії» академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається учням Краматорського вищого професійного училища, які:

- які навчаються перший рік до першого семестрового контролю, - за результатами семестрового оцінювання мають середній бал успішності нижче 10-12балів з кожного предмета за дванадцятибальною або нижче 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання. (окрім учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків).

6. Учням з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Учні які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

7. Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10 - 12 балів з кожного предмета по дванадцятибальній або 5 по п’ятибальній шкалі оцінювання, розмір академічної, соціальної стипендії  збільшується на 40 гривень на місяць.

8. За особисті успіхи у навчанні та участь у суспільному житті училища учням, які закінчили І, ІІ, IV курси навчання і мають не менш 10 — 12 балів по всім предметам загальноосвітнього і профтехцикла може бути призначена іменна або персональна стипендія, виплата якої проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій. Розмір іменної або персональної стипендії для учнів підвищується  від мінімальної на 65 гривень.

9. Учням, які навчаються і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням розмір звичайної академічної стипендії, призначений згідно пункту 5,7 Положення, зменшується на 50, а тим особам які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням - на 20 відсотків(не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків).

 

 

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІР

СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ

В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ

1. Училищем у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, в першочерговому порядку та незалежно від успішності призначається стипендія наступним категоріям учнів:

1)      з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

2)  з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3)      з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4)  які є дітьми-інвалідами та інвалідами І - IIIгрупи;

5)      які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання.

 Розмір академічної стипендії збільшується:

6.) на 18 відсотків - учням (із строком навчання не більше як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб звільнених у запас із Збройних Сил;

7)  на 30 відсотків – учням з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії,

1)         8)на 50 відсотків учням які є інвалідами по зору і слуху, учням з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни.

2. Учням, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 130 грн.

3.Шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трех років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами Iабо II групи, виплачується стипендія, за рахунок коштів державного бюджету, в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

4. Учням, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачується щомісячна грошова допомога передбачена законодавством і стипендія згідно з цим Положенням.

5. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну  або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли учень вибуває із навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

6. Учням-випускникам за останній місяць навчання нараховується і виплачується стипендія включно по день Державного кваліфікаційного екзамену.

 7. У   період  тимчасової  непрацездатності,   підтвердженої  відповідним  документом,   учень отримує стипендію у призначеному йому розмірі.

 8. У разі, коли учень має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна-найбільшого розміру.

 9. Учням, які навчаються за держзамовленням та:

-  перебувають у академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу

директора, в межах коштів, передбачених для виплати стипендії, щомісяця виплачується

допомога – у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Учням з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

-          поновили навчання після  академічної відпустки відповідно до наказу директора, академічна стипендія призначається у розмірі, який був установлений до перерви у навчанні.

ВИПАДКИ НЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ

1. Стипендія не призначається учням, які:

- мають не атестацію з одного і більше навчальних  предметів з теоретичної та професійно-практичної підготовки за семестр;

- мають  оцінку   2   в групах  з підготовки молодших спеціалістів;

- мають 1-3 бали з предметів загально професійної підготовки та професійно теоретичної підготовки;

- мають більше 50 відсотків пропусків без поважної причини за місяць тощо.

2. Стипендіальна комісія училища має право приймати рішення щодо позбавлення стипендій учнів,  які не виконують вимоги відповідних  положень  законів  України  "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про організацію навчально-виробничого  процесу у професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки   України   від 30.05.2006р. N419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2006р. за N 711/12585, статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3. Не призначення стипендії таким учням відбувається за поданням стипендіальної комісії з обов'язковим розглядом та схваленням педагогічною радою училища. Рішення педагогічного навчального закладу щодо не призначення стипендії приймається  по кожному учню окремо.

4. Учні які були позбавлені академічної стипендії у разі перездачі заборгованостей, мають право на її відновлення у наступному семестрі.

Дане Положення діє в межах  встановлених лімітів бюджетних асигнованій.